Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.5.1.9 Kombinerede behandlinger

Indhold

Dette afsnit beskriver omfanget af momsfritagelsen i relation til ydelser, der både indeholder momspligtige og momsfritagne delleverancer.

Afsnittet indeholder:

  • Kombinerede behandlinger
  • Eksempler på kombinerede behandlinger
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Kombinerede behandlinger

Hvis momsfri behandlinger bliver udført sammen med momspligtige leverancer, skal leverancerne faktureres særskilt, sådan at de momsfrie ydelser kan udskilles fra de momspligtige leverancer.

Kan en ydelse anses for en integreret del af et behandlingsforløb, der er lægeligt begrundet, vil ydelsen kunne anses for momsfritaget, uanset at ydelsen isoleret set ikke opfylder betingelsen for momsfritagelse. Se EU-domstolens dom i sag C-156/09, Verigen Transplantation.

Eksempler på kombinerede behandlinger

Wellnessophold

I en sag for Skatterådet udbød en virksomhed én samlet ydelse bestående af sygeoptagelse med journalopstart, scanninger, blodprøvning og andre undersøgelser, kiropraktisk behandling, yogaundervisning, tarmskylning samt indlæg om sundhed og kost. Dertil kom ubegrænset adgang til wellnesscenter og spa under opholdet på et golf- og wellnesshotel samt ubegrænset kostvejledning i et år. Ydelsen omfattede også forplejning samt overnatning på hotellet de første fire dage af behandlingsforløbet.

Behandlingsforløbet var sammensat ud fra et holistisk menneskesyn, da udgangspunktet var, at der er en sammenhæng mellem de enkelte behandlinger, således at der opnås en vis synergieffekt.

Ud fra en helhedsvurdering kunne ydelsen ikke sidestilles med hospitalsbehandling og lægevirksomhed, fordi patienterne ikke opsøgte ydelserne på baggrund af en helbredsmæssig anomali (afvigelse fra hvad der er normalt) forbundet med udpræget fysisk gene. Behandlingerne skete heller ikke udelukkende på baggrund af, at patienterne efter en konkret lægelig vurdering blev anset for at have brug for behandling til at genoptræne, vedligeholde og forebygge. Ydelsen som helhed var derfor ikke fritaget for moms.

Hvis virksomheden leverede enkeltstående hovedydelser, ville der kunne gives momsfritagelse for bl.a. kiropraktiske behandlinger. Se SKM2008.490.SR.

Sundhedsprodukt

Skatterådet tog i en sag stilling til den momsmæssige behandling af et sundhedsprodukt, der både bestod af vejledning/service og af en forundersøgelse, der på spørgerens initiativ blev udført af en speciallæge eller på et privathospital.

Skatterådet bekræftede, at sundhedsproduktet var at anse som et sammensat produkt bestående af to selvstændige hovedydelser, der momsmæssigt skulle behandles selvstændigt, dels som en momsfritaget forundersøgelse og dels som momspligtig vejledning/service. Se SKM2010.218.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-156/09, Verigen Transplantation

Kan en ydelse anses for en integreret del af et behandlingsforløb, der er lægeligt begrundet, vil ydelsen kunne anses for momsfritaget, uanset at ydelsen isoleret set ikke opfylder betingelsen for momsfritagelse.

Skatterådet

SKM2010.218.SR

Sagen vedrører et sundhedsprodukt, der dels bestod af vejledning/service og dels en forundersøgelse, der på spørgerens initiativ blev udført af en speciallæge eller på et privathospital. Skatterådet kunne bekræfte, at sundhedsproduktet var at anse som et sammensat produkt bestående af to selvstændige hovedydelser, der momsmæssigt skulle behandles selvstændigt, dels som en momsfritaget forundersøgelse og dels som momspligtig vejledning/service.

SKM2008.490.SR

En virksomhed udbyder én samlet ydelse bestående af sygeoptagelse med journalopstart, scanninger, blodprøvning og andre undersøgelser, kiropraktisk behandling, yogaundervisning, tarmskylning samt indlæg om sundhed og kost. Dertil kommer ubegrænset adgang til wellnesscenter og spa under opholdet på et golf- og wellnesshotel samt ubegrænset kostvejledning i et år. Ydelsen som helhed var ikke fritaget for moms.

Hvis virksomheden i stedet leverede enkeltstående hovedydelser, ville der kunne gives momsfritagelse for kiropraktiske behandlinger.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.