Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.5.1.8 Ydelser leveret af underleverandører

Indhold

Dette afsnit beskriver omfanget af momsfritagelsen i relation til underleverandører.

Afsnittet indeholder:

  • Eksempler på momsfritagne underleverandørydelser inden for sundhedsområdet
  • Eksempler på momspligtige underleverandørydelser inden for sundhedsområdet
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Eksempler på momsfritagne underleverandørydelser inden for sundhedsområdet

Skatterådet har bekræftet, at leverance af massageydelser fra underleverandører til spørger var omfattet af momsfritagelsen i ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 1, når visse betingelser var opfyldt.

Skatterådet bemærkede således, at det var oplyst, at såvel spørger selv som de underleverandører, hun entrerede med, havde en uddannelse, der opfyldte kravene som alternative behandlere.

Skatterådet bemærkede også, at der ikke var tale om arbejdsudleje, da underleverandørerne over for spørgeren selvstændigt havde ansvaret for at levere massageydelsen, og dermed havde ansvaret for hele den fritagne ydelses specifikke og væsentlige elementer.

Endelig blev det lagt til grund, at massageydelserne opfylder de nødvendige formål med hensyn til at diagnosticere, behandle, forebygge og så vidt muligt helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder. Se SKM2010.219.SR.

Eksempler på momspligtige underleverandørydelser inden for sundhedsområdet

Såfremt en læge lejer et operationslokale på et sygehus til brug for lægens levering af momsfritagne sundhedsydelser, vil denne ydelse ikke opfylde betingelserne for at kunne anses for en momsfritaget underleverandørydelse omfattet af ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 1. Dette fordi ydelsen set under ét, ikke udgør en særskilt helhed, der opfylder de specifikke og væsentlige funktioner for hospitalsbehandling og lægevirksomhed som beskrevet i ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 1.

Heller ikke i det tilfælde, hvor en læge lejer et operationslokale på et sygehus med tilhørende personale, vil ydelsen som udgangspunkt opfylde betingelserne for at kunne anses for en momsfritaget underleverandørydelse omfattet af ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 1.

Der vil kun være mulighed for momsfritagelse i det særlige tilfælde, hvor der med baggrund i en konkret vurdering af den indgåede aftale kan argumenteres for, at det, lægen egentlig har erhvervet for vederlaget, er gennemførelsen af en operation med et terapeutisk formål, og hvor hospitalet i henhold til aftalen må anses for ansvarlig for gennemførelsen af operationen over for lægen, der lejer operationslokalet.  

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2017.621.SR

Skatterådet kan bekræfte, at Spørgers salg af rejsevaccinationer og influenzavaccinationer til kunderne er momsfri ydelser, ligesom Spørgers underleverandørs leverancer i form af udførelse af vaccinationerne er momsfri ydelser.

SKM2017.312.SR

Skatterådet kan bekræfte, at Spørgers levering af MR-scanninger til et søsterselskab, der leverer scanningerne til hospitaler, forsikringsselskaber mv., er fritaget for moms efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 1, idet MR-scanningerne anses for at udgøre en uundværlig, inkorporeret og uadskillelig del af konkrete behandlingsforløb.

SKM2010.219.SR

Levering af massageydelser fra underleverandører til spørger var omfattet af momsfritagelsen i ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 1, når visse betingelser var opfyldt.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.