Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.5.11.6.8 Biydelser vedrørende anbringelse af midler, betalinger, checks mv.

Indhold

Dette afsnit handler om biydelser vedrørende anbringelse af midler, betalinger, checks mv.

Afsnittet indeholder:

 • Generelt om biydelser
 • Eksempler på biydelser til anbringelse af midler og kontokurantkonti
 • Eksempler på biydelser til betalinger og overførsler
 • Eksempler på biydelser i forbindelse med checks og andre handelsdokumenter
 • Underleverandører af biydelser vedrørende anbringelse af midler, betalinger, checks mv.

Generelt om biydelser

Der henvises til afsnit D.A.5.11.2 Hovedydelser og biydelser i forbindelse med finansielle transaktioner om hovedydelser og biydelser.

Eksempler på biydelser til anbringelse af midler og kontokurantkonti

Nedenfor er angivet en række eksempler på biydelser, der er momsfrie, når de leveres af den finansielle tjenesteyder (f.eks. et pengeinstitut) som led i anbringelse af midler og kontokurantkonti:

 • Renteberegning
 • Indberetning til offentlige myndigheder
 • Levering af soliditetsoplysninger på baggrund af kundens engagement med den finansielle tjenesteyder. Øvrig kreditoplysningsvirksomhed er momspligtig.
 • Oplysninger om bankindestående m.v.
 • Kontoudtog og engagementsoversigter
 • Beregning af skat og afgift ved ophævelse af pensionsordninger
 • Budgetkonti, herunder økonomiske konsekvensberegninger til vurdering af kundens behov.

Eksempler på biydelser til betalinger og overførsler

Nedenfor er angivet en række eksempler på biydelser, der er momsfrie, når de leveres af den finansielle tjenesteyder (f.eks. et pengeinstitut) som led i betalinger og overførsler:

 • Udarbejdelse af tilbud om at udføre fritagne betalingstransaktioner
 • Udstedelse af betalingskort og ID-kort med henblik på, at kortholder kan gennemføre en fritagen transaktion
 • Den finansielle tjenesteyders spærring af disse kort
 • Fremfinding af bilag til dokumentation for hævninger
 • Udsendelse af kontoudtog, årsopgørelser mv.

Eksempler på biydelser i forbindelse med checks og andre handelsdokumenter

Nedenfor er angivet en række eksempler på biydelser, der er momsfrie, når de leveres af den finansielle tjenesteyder (f.eks. et pengeinstitut) i forbindelse med checks og andre handelsdokumenter:

 • Udlevering af checkhæfter
 • Registrering af anvendte checks på kundens konto
 • Fremfinding og returnering af checks for kunden
 • Spærring af udstedte checks
 • Indkassering af udenlandske checks i fremmede pengeinstitutter.

Underleverandører af biydelser til betalinger og overførsler

Der henvises til afsnit D.A.5.11.2 Hovedydelser og biydelser i forbindelse med finansielle transaktioner om hovedydelser og biydelser, hvor den momsmæssige behandling af underleverandører af biydelser også er beskrevet. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.