Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.5.11.6.7 Forhandlinger vedrørende anbringelse af midler, kontokurantkonti, betalinger mv.

Indhold

Dette afsnit handler om transaktioner i tilknytning til forhandlinger vedrørende anbringelse af midler, kontokurantkonti, betalinger mv.

Afsnittet indeholder:

  • Forhandling
  • Formidling

Forhandling

Forhandlinger vedrørende anbringelser af

  • midler
  • kontokurantkonti
  • betalinger
  • checks
  • overførsler og
  • fordringer

er omfattet af fritagelsen i ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, litra c.

Udtrykket "herunder forhandlinger" i bestemmelsen skal ikke definere hovedindholdet af den i bestemmelsen fastsatte fritagelse, men har til formål at udvide bestemmelsens anvendelsesområde til formidlingsvirksomhed.

Formidling

I den sammenhæng, hvor udtrykket "forhandlinger" indgår i ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, tager det sigte på en virksomhed, som udøves af en mellemmand, der ikke selv er part i en kontrakt om et finansielt produkt. Formidlingsvirksomhed har således til formål at træffe de nødvendige foranstaltninger for, at de to parter indgår en kontrakt, uden at formidleren har en selvstændig interesse i kontraktens indhold.

Der er derimod ikke tale om formidling, når en af kontraktparterne overlader det til en underleverandør at udføre en del af de faktiske transaktioner i forbindelse med kontrakten, herunder at give oplysninger til den anden part, at modtage og behandle bestillinger på tegning af de værdipapirer, som kontrakten angår. I så fald indtager underleverandøren samme position som sælgeren af det finansielle produkt. Den pågældende er dermed ikke en mellemmand.

Momsfritagelsen i ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, litra c omfatter formidlers rådgivning i forbindelse med de omfattede transaktioner. 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Skatterådet
 SKM2022.506.SR

Spørger har indgået aftale med et livsforsikringsselskab, om Spørgers formidling af pensionsprodukter ved henvisning af pensions- og forsikringsemner til livsforsikringsselskabet og løbende tilpasning af produkterne. 

Spørger modtager en provision herfor, som beregnes efter forskellige modeller afhængig af det underliggende produkt, grænseværdier mv.

Skatterådet bekræftede, at Spørgers formidling af livsforsikringsselskabets opsparingsprodukter er momsfritaget efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 11, litra a-e.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.