Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.20.3.2.4.2 Rekvirentsalær ved salg på tvangsauktion

Indhold

Dette afsnit beskriver den momsmæssige behandling af rekvirentsalær i forbindelse med tvangsauktioner.

Afsnittet indeholder:

  • Regel

Regel

Når et konkursbo sælger en fast ejendom og løsøre på tvangsauktion, skal køberen ud over auktionsbuddet betale rekvirentens omkostninger ved udlæg og gennemførelse af auktionen, herunder salær til rekvirentens advokat.

Når tvangsauktionen er rekvireret af et konkursbo, er det konkursboets kurator, der varetager konkursboets interesser i forbindelse med tvangsauktionen. Rekvirentsalæret samt eventuelle andre beløb, der opkræves hos tvangsauktionskøberen, tilfalder konkursboet, hvor beløbet medgår til delvis dækning af det endelige kuratorsalær, som kurator opkræver hos konkursboet ved afslutning af bobehandlingen.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at rekvirentsalæret - på samme måde som ved godtgørelse af sagsomkostninger i civile retssager - ikke er vederlag for levering af varer og ydelser fra rekvirent til køber. Køber pålægges alene at betale de omkostninger, som rekvirenten har i forbindelse med tvangsauktionen.

Konkursboets omkostninger skal derfor opgøres med nettovirkningen for boet. Det vil sige, at når boet kan fradrage momsen af omkostningerne ved salget fuldt ud, skal omkostningerne opgøres uden momsbeløbet. Hvis boet ikke har fradragsret eller kun delvis kan fradrage moms af de nævnte omkostninger, opgøres omkostningerne inkl. den ikke fradragsberettigede moms.

Konkursboet skal ikke udstede faktura med beregning af moms af rekvirentsalær mv., som opkræves hos auktionskøberen.

Bemærk

Der er ikke fradragsret for moms af udgifter, der direkte kan henføres til salg af fast ejendom, hvor salget er momsfritaget efter ML (momsloven) § 13, stk. 1, nr. 9. Se afsnit D.A.20.3.2.5 Salg af aktiver som led i hel eller delvis virksomhedsoverdragelse og D.A.11.1.3.4 Ikke vedrøre momsfritagne transaktioner.

Udgifter i forbindelse med hel eller delvis virksomhedsoverdragelse anses for at vedrøre den økonomiske virksomhed, der overdrages. Der er derfor fradragsret for moms af sådanne udgifter i samme omfang, som den løbende drift af virksomheden giver ret til momsfradrag. Se afsnit D.A.11.1.3.2.4 Momsfri virksomhedsoverdragelse om virksomhedsoverdragelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.