Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.16.3.3 Særligt om EU-ordningen

Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Hvem kan anvende ordningen?
 • Identifikationsmedlemsland
 • Omfattede leveringer
 • Momssats
 • Momsgodtgørelse eller fradrag i den ordinære angivelse

Hvem kan anvende ordningen?

Følgende afgiftspligtige personer kan anvende EU-ordningen:

 1. En afgiftspligtig person, der foretager fjernsalg af varer inden for EU,

 2. En afgiftspligtig person, der formidler levering af varer i henhold til § 4 c, stk. 2, hvis forsendelsen eller transporten af de leverede varer påbegyndes og afsluttes i det samme medlemsland,

 3. En afgiftspligtig person, der ikke er etableret i forbrugsmedlemslandet, og som leverer ydelser til en ikkeafgiftspligtig person.

Se ML (momsloven) § 66 e, stk. 1, som ændret ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artikel 369b i Momssystemdirektivet, som ændret ved direktiv 2019/1995.

Om samspillet med reglerne om begrænset salg, se omtalen af momsudvalgets retningslinje i afsnit D.A.6.4 Begrænset salg ML § 21 e.

Identifikationsmedlemsland

Identifikationsmedlemslandet er:

a) Det medlemsland, hvor den afgiftspligtige person har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed, eller, hvis hjemstedet for den økonomiske virksomhed ikke er etableret i EU, det sted, hvor den pågældende har et fast forretningssted.

b) Det medlemsland med et fast forretningssted, hvor en afgiftspligtig person, som ikke har etableret sin økonomiske virksomhed i EU, men har mere end ét fast forretningssted deri, angiver at ville gøre brug af EU-ordningen.

c) Det medlemsland, hvor forsendelsen eller transporten af varerne påbegyndes, når en afgiftspligtig person ikke har etableret sin økonomiske virksomhed i EU og ikke har noget fast forretningssted deri. Hvis der påbegyndes forsendelser eller transporter af varer i mere end ét medlemsland, skal den afgiftspligtige person angive, hvilken af de pågældende medlemslande der er identifikationsmedlemslandet.

Den afgiftspligtige person er bundet af beslutningen om valget af identifikationsmedlemsland truffet i henhold til litra b og litra c, 2. pkt., for det pågældende kalenderår og de 2 efterfølgende kalenderår.

Se ML (momsloven) § 66 d, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, som indsat ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, artikel 369a i Momssystemdirektivet, som ændret ved direktiv 2019/1995.

Omfattede leveringer

Når en afgiftspligtig person har tilsluttet sig EU-ordningen, finder denne anvendelse på alle virksomhedens leveringer af varer og ydelser, der kan omfattes af ordningen. Se ML (momsloven) § 66 e, stk. 3, som ændret ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, artikel 369b i Momssystemdirektivet, som ændret ved direktiv 2019/1995, og artikel 57c, i momsforordningen, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Momssats

De leveringer, der er omfattet af EU-ordningen, beskattes med forbrugsmedlemslandets afgiftssats. Se ML (momsloven) § 66 e, stk. 4.

Momsgodtgørelse eller fradrag i den ordinære angivelse

Afgiftspligtige personer, der har et andet EU-land end Danmark som identifikationsmedlemsland, kan få godtgjort købsmoms efter reglerne i § 45, stk. 1, om godtgørelse til virksomheder i andre EU-lande. Har den afgiftspligtige person imidlertid aktiviteter her i landet, som ikke er omfattet af særordningen, og for hvilke der kræves momsregistrering her i landet, skal moms af udgifter i forbindelse med aktiviteterne i særordningen fradrages i momsangivelsen, der skal indgives i forbindelse med denne momsregistrering. Se ML (momsloven) § 66 f, og artikel 369j i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Se også

Se også afsnit

 • D.A.4.2.5 om formidling omfattet af ML (momsloven) § 4 c, stk. 2 (platforme mv.)
 • D.A.6.1.6.2 om fjernsalg (regler fra 2021)
 • D.A.6.2.3.2 om hjemstedet for den økonomiske virksomhed
 • D.A.6.2.3.3 om fast forretningssted
 • D.A.12.1 om momsgodtgørelse til virksomheder i andre EU-lande.
 • D.A.14 om momsregistrering
 • D.A.16.3.1.4 om de anvendte definitioner i forbindelse med særordningen.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.