Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

D.A.6.4 Begrænset salg ML § 21 e

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lager i andet EU-land end etableringslandet (momsudvalget).

Regel

Uanset reglen for leveringssted i § 21 c for elektronisk leverede ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester og reglen for leveringssted for fjernsalg af varer i § 14 b, stk. 1, er leveringsstedet i det land, hvor leverandøren er etableret eller har bopæl eller sædvanligt opholdssted, når følgende betingelser alle er opfyldt:

1) Leverandøren er etableret eller i mangel af et etableringssted har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted i ét EU-land.

2) Ydelser leveres til ikkeafgiftspligtige personer, der er etableret eller har bopæl eller sædvanligt opholdssted i et andet EU-land end der, hvor leverandøren er etableret eller i mangel af et etableringssted har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted, eller varerne forsendes eller transporteres til et andet EU-land end der, hvor leverandøren er etableret eller i mangel af et etableringssted har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted.

3) Den samlede værdi uden moms af leveringerne omfattet af nr. 2 overstiger ikke 10.000 euro i det indeværende kalenderår, hvilket heller ikke var tilfældet i det foregående kalenderår.

Leverandører, der opfylder betingelserne i stk. 1, kan fravælge at anvende det efter stk. 1 fastlagte leveringssted, således at leveringsstedet i stedet fastlægges i overensstemmelse med de øvrige bestemmelser i kapitel 4. Dette valg skal gælde for en periode på mindst 2 kalenderår.

Se ML (momsloven) § 21 e, som indsat ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artikel 59c i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Bemærk

Bemærk, at formuleringen "i ét EU-land" i ML (momsloven) § 21 e, stk. 1, nr. 1, betyder, at den afgiftspligtige person alene må være etableret i et EU-land.

Lager i andet EU-land end etableringslandet (momsudvalget)

Momsudvalget er næsten enstemmigt enig i, at når en afgiftspligtig person har et lager af varer i en anden medlemsstat, og dette lager anses for et fast forretningssted, kan tærsklen på 10.000 Euro nævnt i momssystemdirektivets artikel 59c, stk. 1, litra c), ikke anvendes i den medlemsstat, hvor den afgiftspligtige person har sit etableringssted, da den afgiftspligtige person ikke kan anses for at etableret alene i en medlemsstat.

Momsudvalget er næsten enstemmigt enig i, at ved beregningen af den ovennævnte tærskel på 10.000 Euro skal der alene tages hensyn til fjernsalg fra den medlemsstat, hvor den afgiftspligtige person har sit etableringssted. Ifølge den opfattelse, som der er næsten enstemmighed om i momsudvalget, skal der derfor ikke tages hensyn til fjernsalg fra en anden medlemsstat, hvor leverandøren har et lager, for så vidt som lageret ikke anses for et fast forretningssted.  

Når en afgiftspligtig person har et lager af varer i en anden medlemsstat, og dette lager ikke anses for et fast forretningssted, er et stort flertal i momsudvalget enige om, at ethvert grænseoverskridende salg af varer fra et sådant lager udgør fjernsalg fra den medlemsstat, hvor lageret er placeret. Hvis en afgiftspligtige person ønsker fortsat at anvende tærsklen på 10.000 Euro i den medlemsstat, hvor den afgiftspligtige har sit etableringssted, er momsudvalget næsten enstemmigt enig i, at personen ikke samtidigt kan tillades at anvende EU-ordningen på fjernsalg af varer fra et lager i en anden medlemsstat, men skal registreres og afregne moms for sådanne salg efter de normale regler i ankomstmedlemsstaten.

Skattestyrelsen er enig i retningslinjen.

Se Momsudvalgets retningslinje WP 1021 vedtaget på baggrund af drøftelser på udvalgets 118. møde 19. april 2021, dokument D.

Om Momsudvalget og retningslinjer, se afsnit D.A.1.4 Momsens indførelse. Retningslinjerne kan downloades fra udvalgets hjemmeside.

Se også

Se også afsnit:

  • D.A.6.1.6.2 om reglerne for fjernsalg
  • D.A.6.2.8.12 om reglerne for elektronisk leverede ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.