Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.16.3.2 Særligt om Ikke-EU-ordningen

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Hvem kan anvende ordningen
  • Omfattede leveringer
  • Momssats
  • Momsgodtgørelse eller fradrag i den ordinære angivelse

Hvem kan anvende ordningen

En afgiftspligtig person, der ikke er etableret i EU, og som leverer ydelser til ikkeafgiftspligtige personer, der er etableret eller har deres bopæl eller deres sædvanlige opholdssted i EU, kan vælge at tilslutte sig ikke-EU-ordningen. Se ML § 66 b, stk. 1, som ændret ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artikel 359 i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Bemærk

Bemærk, at tredjelandsvirksomheder, der opfylder betingelser for at anvende Ikke-EU-ordningen, frit kan vælge identifikationsmedlemsland.  Se omtalen af begrebet "Identifikationsmedlemsland" i D.A.16.3.1.4 Definitioner Definitioner.

Omfattede leveringer

Når en afgiftspligtig person har tilsluttet sig ikke-EU-ordningen, finder ordningen anvendelse på alle dennes leverancer af ydelser, der kan omfattes af ordningen. Se ML (momsloven) § 66 b, stk. 4, som ændret ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artikel 359 i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Momssats

De leveringer, der er omfattet af ikke-EU-ordningen, beskattes med forbrugsmedlemslandets afgiftssats. Se ML (momsloven) § 66 b, stk. 5.

Momsgodtgørelse eller fradrag i den ordinære angivelse

Den afgiftspligtige person kan få godtgjort købsmoms efter reglerne i ML (momsloven) § 45, stk. 1, om godtgørelse til tredjelandsvirksomheder. Se ML (momsloven) § 66 c, og artikel 368 i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455. Den afgiftspligtige person har derimod ikke ret til fradrag. Se artikel 368 i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455 samt ML § 66 c, 1. pkt. (modsat).

Har den afgiftspligtige person aktiviteter her i landet, som ikke er omfattet af ikke-EU-ordningen, og for hvilke der kræves momsregistrering her i landet, skal moms af udgifter i forbindelse med aktiviteterne i særordningen dog fradrages i momsangivelsen, der skal indgives i forbindelse med denne momsregistrering. Se ML (momsloven) § 66 c, 2. pkt., som indsat ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artikel 368 i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Se også

Se også afsnit:

  • D.A.12.2 om momsgodtgørelse til tredjelandsvirksomheder
  • D.A.16.3.1.4 om de anvendte definitioner i forbindelse med særordningen.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.