Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.12.7 Passage af fast Øresundsforbindelse ML § 45, stk. 18

Indhold

Dette afsnit handler om udmøntningen af skatteministerens bemyndigelse til at indgå en aftale med Sverige om momsopkrævning og momsgodtgørelse ved passagen af den faste forbindelse over Øresund.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Udmøntning.

Regel

Skatteministeren er bemyndiget til at indgå en aftale med Sverige om momsopkrævning og momsgodtgørelse ved passagen af den faste forbindelse over Øresund.

Se ML (momsloven) § 45, stk. 18. Bestemmelsen var tidligere stk. 16, men blev ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021 stk. 18.

Udmøntning

Skatteministerens bemyndigelse efter ML (momsloven) § 45, stk. 18, er udmøntet sådan, at momsgodtgørelse ved passage af den faste vejforbindelse over Øresund administreres af Skatteverket i Sverige.

Spørgsmålet om momsgodtgørelse ved passage af den faste vejforbindelse over Øresund har kun relevans for afgiftspligtige personer i EU-landene uden for Danmark og Sverige og for afgiftspligtige personer i lande uden for EU.

Bemærk

Bemærk, at en afgiftspligtig person i Danmark ved opgørelsen af det indenlandske momstilsvar har adgang til fradrag for både dansk og svensk moms ved passage af den faste vejforbindelse over Øresund. Se især afsnit D.A.11.1.6.7 Svensk moms på passage af Øresundsbroen ML § 37, stk. 6 samt ML (momsloven) § 37, stk. 6, og ML (momsloven) § 42, stk. 7.

Se også

Se også om det folkeretlige og EU-retlige grundlag for momsopkrævning og momsgodtgørelse ved passage af den faste Øresundsforbindelse:

  • BEK nr. 30 af 24. maj 2000 af aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Kongeriget Sveriges regering om merværdiafgift vedrørende den faste vejforbindelse over Øresund.
  • RBE 2000/91/EF af 24. januar 2000 om bemyndigelse af Kongeriget Danmark og Kongeriget Sverige til at anvende undtagelsesforanstaltninger fra artikel 17 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter,
    • senest forlænget ved Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/680/EU af 15. november 2013.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.