Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.12.6 Godtgørelse af ikke-fradragsberettiget moms af godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift ML § 45, stk. 16

Indhold

Dette afsnit handler om, at afgiftspligtige personer for indkøb af visse energiprodukter og varme til brug for aktiviteter, for hvilken momsen ikke kan fradrages, kan få godtgjort momsen af den afgift, der kan godtgøres efter energiafgiftslovene.

Lovgrundlag

ML (momsloven) § 45, stk. 16 har følgende ordlyd:

"Afgiftspligtige personer kan for indkøb, for hvilke afgiften efter denne lov ikke kan fradrages, få godtgjort afgiften efter denne lov af den afgift, der godtgøres efter følgende love:

1) Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.

2) Lov om afgift af elektricitet.

3) Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

4) Lov om afgift af naturgas og bygas m.v.

5) Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter."

Bestemmelsen var tidligere stk. 14, men blev stk. 16, ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021.

Se også

E.A.4.1.8 Mineralolieprodukter, fx andet flybrændstof end jetfuel til fly, brændstof til skibe og til togdrift
E.A.4.2.9 Kul og affaldsvarme, fx afgift af kul mv., der anvendes til jernbanedrift og dampskibsfart
E.A.4.3.8 Elektricitet, fx til togdrift (kørestrøm til el-tog til personbefordring)
E.A.4.3.9 Afgiftslempelse for fjernvarme (el-patronordningen)
E.A.4.4.9 Naturgas mv., fx gas til togdrift, færgedrift og anden erhvervsmæssig sejlads
E.A.4.5.8 CO2-afgift

Baggrund

Efter energiafgiftslovene ydes i visse tilfælde fritagelse eller godtgørelse af den betalte afgift af energiprodukter mv., der anvendes til nærmere angivne formål, herunder fx af afgift af mineralolieprodukter og elektricitet til togdrift og til drift af færger. 

Det er primært administrative årsager der begrunder, om fritagelser for energiafgifter gennemføres som direkte fritagelser eller som godtgørelser.

Efter hidtidig administrativ praksis er der ydet godtgørelse af den betalte moms af energiafgiften, når den afgiftspligtige person ikke har fradragsret for moms af indkøbet. Praksis er begrundet i, at forudsætningen for at opkræve momsen ikke er tilstede, når afgiftsbeløbet godtgøres. Det har således ikke været hensigten, at det for nogle virksomheder skulle indebære en særlig økonomisk belastning, at lovgiver har valgt en godtgørelsesordning frem for en fritagelse på området.

Bestemmelsen i ML (momsloven) § 45, stk. 14 (nu 16), er indsat ved § 8, nr. 2, i lov nr. 1130 af 11. september 2018. Bestemmelsen indfører eksplicit lovhjemmel for skatteforvaltningens hidtidige praksis om godtgørelse af moms af godtgjorte energiafgifter.

Bestemmelsen har virkning med tilbagevirkende kraft fra og med den 1. november 2011, jf. lovens § 15, stk. 8.

Dette har baggrund i det forhold, at fx ikke-momsregistrerede boligorganisationer med varmeanlæg, som leverer varme til egne separate fjernvarmenet i forbindelse med større bebyggelser og videre til deres lejere som led i udlejningen, ved lov nr. 474 af den 17. maj 2017 fik mulighed for at få godtgjort energiafgifter fra og med den 1. november 2011.

Regel

Bestemmelsen i ML (momsloven) § 45, stk. 16, indebærer, at afgiftspligtige personer generelt kan få godtgjort moms af godtgjorte energiafgifter i de tilfælde, hvor indkøbene af energiprodukter og elektricitet er anvendt til momsfritagne leverancer.

Anvendes indkøb til både momspligtige og momsfrie leverancer, kan momsen fradrages efter momslovens regler om delvis fradragsret. Den foreslåede bestemmelse vil i sådanne tilfælde give hjemmel til at godtgøre momsen af godtgjorte energiafgifter i det omfang, denne moms ikke kan fradrages ved opgørelsen af momstilsvaret, jf. ML (momsloven) § 37, stk. 1.

Bemærk

Udenlandske virksomheder, der hverken er etableret eller momsregistreret her i landet, kan efter ML § 45, stk. 1, på visse betingelser få godtgjort moms, som er betalt for indkøb her i landet. Det er bl.a. en betingelse for godtgørelse efter denne bestemmelse, at virksomheder registreret her i landet kan foretage fradrag for momsen af tilsvarende indkøb ved opgørelse af momstilsvaret efter loven. Udenlandske virksomheder, der anvender indkøbte energiprodukter til leverancer, der er momsfritaget, kan derfor ikke opnå godtgørelse af momsen af godtgjorte energiafgifter efter bestemmelsen i ML § 45, stk. 1.

Også udenlandske virksomheder vil efter bestemmelsen i ML (momsloven) § 45, stk. 16, kunne få godtgjort momsen af godtgjorte energiafgifter af tilsvarende indkøb i det omfang denne moms ikke kan fradrages efter momslovens øvrige bestemmelser. Bestemmelsen sikrer derfor, at udenlandske virksomheder har mulighed for at få godtgjort momsen af godtgjorte energiafgifter i samme omfang som danske virksomheder.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.