Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.11.5.6 Vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, sommerhuse og lignende for personale ML § 42, stk. 1, nr. 4

Indhold

Virksomheder kan ikke fradrage moms af indkøb mv., som vedrører anskaffelse og drift af vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, feriehjem, sommerhuse og lignende for virksomhedens personale.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Der er ikke fradragsret for momsen i forbindelse med anskaffelse og drift af vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, feriehjem, sommerhuse og lignende til virksomhedens personale. Se ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 4.

Hvis en virksomhed udlejer ferieboliger til personalet, sådan at der skal betales moms af denne udlejning, har virksomheden dog fradragsret for momsen vedrørende drift mv. af ferieboligerne. Dette skyldes at udlejningen anses for en selvstændig erhvervsmæssig aktivitet. Se MNA1979, 592 og TfS1986, 386MNA. Se afsnit D.A.5.8.4.1.2 Definition: Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom om udlejning og bortforpagtning af fast ejendom.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretsafgørelser

TfS1986, 386MNA

Sagen handlede om erhvervsvirksomheders udlejning/udlån af ferielejligheder og sommerhuse til ansatte, der ofte skete uden avance.

Momsnævnet traf på denne baggrund afgørelse om, at erhvervsvirksomheders udlejning/udlån af ferielejligheder, eventuelt i form af timeshares, til personalet almindeligvis ikke kunne anses som erhvervsmæssig virksomhed i henhold til momsloven. Det var dog en betingelse, at der ikke samtidig fra virksomheden skete udlejning af andre faciliteter, fx cafeteriadrift, eller den fremstod som hoteldrift.

Momsnævnet anførte videre, at spørgsmålet om, hvorvidt en sådan udlejning/udlån uden avance var af erhvervsmæssig karakter, så virksomheden omfattes af momspligten, herefter måtte bero på en konkret vurdering.

Momsnævnet præciserer den tidligere afgørelse MNA1979, 592.

MNA1979, 592

Erhvervsvirksomheder og faglige organisationer, som (korttids)udlejede eller udlånte ferieboliger til medarbejdere eller medlemmer blev omfattet af momspligten mens udlejning (udlån) af sommerhuse var momsfritaget.

MNA 1979, 592, er præciseret i TfS1986, 386MNA.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.