Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.11.5.5 Naturalaflønning af personale ML § 42, stk. 1, nr. 3

Indhold

Dette afsnit beskriver, at virksomheder ikke kan fradrage moms af indkøb mv., som vedrører naturalaflønning af virksomhedens personale.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Eksempler på naturalaflønning ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 3
 • Eksempel på personaleudgifter ML (momsloven) § 37
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Der er ikke fradragsret for momsen i forbindelse med naturalaflønning af virksomhedens personale. Begrundelsen for ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 3 er, at sådanne indkøb betragtes som indkøb til endeligt forbrug, da personalet - hvis der i stedet for naturalaflønning blev givet højere pengeløn - måtte betale moms ved køb af disse varer.

Eksempler på naturalaflønning ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 3

Der er flere eksempler fra retspraksis på, hvornår der er tale om naturalaflønning. Der er tale om naturalaflønning i følgende tilfælde:

 1. Fodboldbilletter
 2. Husbåd
 3. Personalefest
 4. Parkeringsplads

Ad a) Fodboldbilletter

Billetter til fodboldkampe, som en virksomhed indkøber som led i sponsoraftale og udleverer til ansatte i virksomheden, er naturalaflønning, som ikke giver ret til fradrag for momsen af billetterne, jf. ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 3. Se SKM2006.398.HR.

Ad b) Husbåd

En husbåd der stilles til rådighed i et ansættelsesforholdet med et selskabs direktør er naturalaflønning af selskabets personale. Der er derfor ikke fradrag for momsen vedrørende hverken selskabets anskaffelse eller drift af husbåden, jf. ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 3. Se SKM2011.451.SR.

Ad c) Personalefest

Afholdelse af julefrokost i virksomhedens lokaler anses for at være omfattet af kostbegrebet i momslovens § 42, stk. 1, nr. 1, jf. Landsrettens afgørelse SKM2004.400.LSR

Ad d) Parkeringsplads

Når en kommune som led i en kontantlønnedgangsordning giver medarbejderne ret til at benytte p-pladser i tilknytning til medarbejdernes faste forretningssted, er det ikke udtryk for en momspligtig leverance af ydelser til medarbejderne, men skal anses som naturalaflønning. Da der er tale om naturalaflønning, er der ikke adgang til momsfradrag for kommunens udgifter til driften af p-pladserne, jf. ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 3. Se SKM2012.50.SR.

Eksempel på personaleudgifter ML (momsloven) § 37

Kursus til en virksomheds ansatte om deres senior-tilværelse, er en personaleudgift med adgang til momsfradrag. Der er dog ikke adgang til momsfradrag for de kursusudgifter virksomheden afholdt til de ansattes ægtefællers deltagelse. Se SKM2001.40.LSR.

Se også

Se også

 • D.A.11.5.3 om kost til personale
 • D.A.11.5.4 om bolig for indehaver og personale
 • D.A.11.5.5 om vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, sommerhuse og lignende for personale.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2006.398.HR

Sagen handlede om hvorvidt der kunne ske fradrag for moms af det beløb, som B A/S (sponsor) havde betalt for billetter i forbindelse med sponsorkontrakter. Højesteret udtalte, at en afgørelse om dette, måtte træffes på grundlag af den brug som B A/S (sponsor) havde gjort af billetterne. Billetter givet til egne ansatte blev anset for naturalaflønning, jf. ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 3.

Højesteret stadfæstede i SKM2006.398.HR landsrettens dom SKM2003.401.ØLR for så vidt angik punktet vedrørende billetter givet til ansatte.

Landsskatteretskendelser

SKM2001.40.LSR

Sagen drejede sig om et selskabs afholdte kursusudgifter for dets ansatte. Kurset omhandlede planlægning af livet efter arbejdslivet. Retten fandt, er udgiften var fradragsberettiget som personalerelaterede udgifter efter ML (momsloven) § 37. Retten fandt altså efter det oplyste, at udgifterne tillige kunne anses at være afholdt i selskabets interesse som et led i den almindelige personalepolitik og dermed tillige selskabets image. Retten fandt imidlertid ikke, at udgifterne ved ægtefællernes deltagelse var anvendt til brug for virksomhedens leverancer, jf. ML (momsloven) § 37. Udgifterne blev derfor anset for at være anvendt til formål der var virksomheden uvedkommende. Der kunne altså kun godkendes fradrag for den skønsmæssige andel af udgifterne, der vedrørte de ansatte, jf. ML (momsloven) § 38, stk. 2.

 

MNA1969, 243

Momsen på omkostninger ved afholdelse af personalefester kunne ikke medregnes til den indgående moms.

 

Skatterådet

SKM2022.539.SR

Sagen handler særligt om, hvorvidt Spørgers indtægter vedrørende parkering med hjemmel i vejlovens § 90, stk. 1 og 2, er momspligtige.

Imod Spørgers ønske kan det ikke bekræftes, at Spørgers parkeringsindtægter med hjemmel i vejloven § 90, stk. 2 er omfattet af momslovens §§ 3 og 4, således at der skal afregnes moms af indtægten, når parkeringen sker på offentlige veje eller andet end offentlige veje.

I overensstemmelse med Spørgers ønske kan det derimod bekræftes at Spørgers parkeringsindtægter med hjemmel i vejlovens § 90, stk. 1 er omfattet af momslovens §§ 3 og 4, således at der skal afregnes moms af indtægten.

Endeligt kan det i overensstemmelse med Spørgers ønske bekræftes at Spørgers medarbejderes betaling i form af løntræk i nettolønnen for at opnå muligheden for at parkere på en ikke optaget parkeringsplads tæt ved medarbejderens arbejdsplads skal anses som levering mod vederlag og derved omfattet af momslovens §§ 3 og 4, således at der skal afregnes moms af indtægten. Dette dog kun i det omfang der er tale om parkering på pladser omfattet af vejlovens § 90, stk. 1

.

 

SKM2012.50.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der skulle pålægges moms, når kommunen stillede p-pladser til rådighed i forbindelse med en kontantlønnedgangsordning. Kommunen ville heller ikke have mulighed for fradrag for moms vedrørende udgifter til driften af de pågældende p-pladser.

Der forelå ikke levering mod vederlag i henhold til ML (momsloven) § 3, jf. § 4, når kommunen mod en kontantlønnedgang gav medarbejderne en benyttelsesret til p-pladser. Der var således ikke tale om økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand. Kontantlønnedgangen var at anse som naturalaflønning, hvilket i følge af ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 3, ikke giver ret til fradrag.

Alene af den grund, ville der heller ikke kunne indrømmes fradrag for momsen, jf. momslovens kapitel 9, idet der kun er fradrag for varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens momspligtige leverancer.

 

SKM2011.451.SR

Et selskabets anskaffelse af en ideel andel af den omhandlede husbåd skete som et led i at stille den til rådighed i et ansættelsesforhold med selskabets direktør. Andelen udgjorde derved naturalaflønning af selskabets personale. Der var herefter ikke fradrag for den indgående afgift (købsmoms), hverken for selskabets anskaffelse eller drift af husbåden, jf. ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 3.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.