Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.11.5.4 Bolig for indehaver og personale ML § 42, stk. 1, nr. 2

Indhold

Virksomheder kan ikke fradrage moms af indkøb mv., som vedrører anskaffelse og drift af bolig for virksomhedens indehaver og personale.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Udgifter der vedrører anskaffelse og drift af bolig
  • Flytteudgifter
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Der er ikke fradragsret for momsen ved anskaffelse og drift af bolig for virksomhedens indehaver og personale. Begrundelsen for ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 2 er, at sådanne indkøb betragtes som indkøb til endeligt forbrug, da personalet - hvis der i stedet for bolig blev givet højere pengeløn - måtte betale moms ved køb af disse varer. Se bemærkningerne til lov nr. 102 af 31. marts 1967.

ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 2 skal ses i sammenhæng med ML (momsloven) § 39, stk. 2, som er behandlet i afsnit D.A.11.4.4.3 Begrebet virksomhedens lokaler i ML § 39, jf. ML § 39, stk. 2. Herefter anses lokaler, der anvendes som bolig for virksomhedens indehaver eller personale, ikke som virksomhedens lokaler, selv om lokalerne også anvendes i disse personers erhverv.

Udgifter der vedrører anskaffelse og drift af bolig

Som eksempler på omkostninger, der vedrører anskaffelse og drift af lokaler i den private bolig, kan nævnes udgifter til

  • opførelse,
  • ombygning,
  • reparation og
  • vedligeholdelse

samt som hovedregel også udgifter til lys, varme, rengøring, møblering mv.

Hvis de afholdte udgifter efter en konkret vurdering udelukkende er til brug i virksomheden, kan fradrag for købsmomsen dog indrømmes. Som eksempler kan nævnes udgifter til

  • almindeligt kontorinventar,
  • tegneborde mv.

Endvidere kan nævnes indkøb af el og varme til brug for såvel virksomhedens lokaler som den private bolig. I sidstnævnte tilfælde lægges den fordeling, som ligningsmyndigheden har godkendt, til grund for fradragsretten. Dette gælder også selv om der herved er taget hensyn til et lokale i boligen, hvor der efter reglerne ovenfor ikke er fradragsret.

Flytteudgifter

Flytteudgifter er ikke omfattet af anskaffelse og drift af bolig. Flytteudgifter, som en virksomhed afholder for ansatte ved forflyttelser, og som er sket på virksomhedens initiativ, og som sker inden for virksomheden, anses at være en driftsomkostning. I dette tilfælde kan momsen fradrages efter de almindelige regler i ML (momsloven) § 37, stk. 1 og § 38. Se SKM2001.40.LSR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretsafgørelser

SKM2001.40.LSR

Flytteudgifter kunne ikke anses at være omfattet af anskaffelse og drift af bolig, jf. ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 2. Retten fandt dog, at udgifterne til formidling af fremleje, måtte være omfattet heraf og var dermed ikke fradragsberettiget. Retten fandt herefter, at flytteudgifter for ansatte, der forflyttes under samme arbejdsgiver, var omfattet af ML (momsloven) § 37, stk. 1. Der kunne derfor godkendes fradrag for momsen heraf.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.