Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.H.2.1.9.7.1 Overordnet princip for regulering af anskaffelsessummen ved delafståelse

Indhold

Dette afsnit beskriver de overordnede principper for regulering af anskaffelsessummen ved delafståelse af fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Fast tillæg på 10.000 kr. - forholdsmæssigt
  • Forhøjelse af anskaffelsessum med afholdte udgifter til forbedringer mv.
  • Overordnet princip om, at sælgeren ikke kan få dobbelt fradrag mv.

Fast tillæg på 10.000 kr. - forholdsmæssigt

Efter særlige regler lægges en forholdsmæssig andel af det årlige tillæg på 10.000 kr. til den opgjorte anskaffelsessum for den del af den faste ejendom, der afstås. Tillægget gives, hvad enten der er afholdt udgifter til forbedrings- eller vedligeholdelsesarbejder på ejendommen eller ej. Se nærmere i afsnit (C.H.2.1.9.7.2 Forhøjelse af anskaffelsessummen ved delafståelse) om forhøjelse af anskaffelsessummen ved delafståelse.

Forhøjelse af anskaffelsessum med afholdte udgifter til forbedringer mv.

Herudover forhøjes den opgjorte anskaffelsessum efter særlige regler med afholdte udgifter til forbedringer mv. udover det forholdsmæssige 10.000 kr.-tillæg på den afståede del af ejendommen, herunder værdien af eget arbejde, hvis værdien er medregnet ved indkomstopgørelsen. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5, stk. 2, og afsnit (C.H.2.1.9.7.2 Forhøjelse af anskaffelsessummen ved delafståelse) om forhøjelse af anskaffelsessummen ved delafståelse.

Overordnet princip om, at sælgeren ikke kan få dobbelt fradrag mv.

Der gælder også ved afståelse af en del af en fast ejendom et generelt og overordnet princip om, at sælgeren ikke kan få dobbelt fradrag for den samme vedligeholdelses- eller forbedringsudgift ved, at udgiften fratrækkes i både den løbende indkomstopgørelse og i opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste ved salget af ejendommen (nemlig ved, at anskaffelsessummen forhøjes med udgiften).

Derfor kan udgifter til forbedringer mv. ikke lægges til anskaffelsessummen, når udgifterne allerede er fratrukket ved indkomstopgørelsen. Afholdte udgifter til vedligeholdelse kan heller ikke tillægges, hvis de kan fratrækkes ved indkomstopgørelsen. Det gælder også, selv om udgifterne rent faktisk ikke er blevet fratrukket. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5, stk. 2.

Den opgjorte anskaffelsessum for en fast ejendom skal nedsættes i takt med, at en del af anskaffelsessummen allerede er fratrukket ved opgørelsen af den almindelige indkomst og altså ikke kommer til beskatning (som genvundne afskrivninger) ved afståelsen. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5, stk. 4, og afsnit (C.H.2.1.9.7.3 Nedsættelse af anskaffelsessummen ved delafståelse) om nedsættelse af anskaffelsessummen ved delafståelse.

Når anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatningsloven nedsættes med foretagne ikke genvundne afskrivninger mv., forøges fortjenesten (eller tabet nedsættes) efter ejendomsavancebeskatningsloven med det beløb, der svarer til de ikke genvundne afskrivninger mv.

Bemærk

Der gælder særlige regler for regulering af anskaffelsessummen ved delsalg af landbrugsejendomme mv., der er erhvervet før den 19. maj 1993. Se afsnit (C.H.2.1.9.9.2 Regulering af den indeksregulerede anskaffelsessum for den faste ejendom (del af ejendommen)) og (C.H.2.1.9.10 Opgørelse af anskaffelsessummen for jorden ved delafståelse af visse landbrugsejendomme med videre) om opgørelse af anskaffelsessummen for jorden ved delafståelse af visse landbrugsejendomme mv.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.