Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.H.2.1.9.9.2 Regulering af den indeksregulerede anskaffelsessum for den faste ejendom (del af ejendommen)

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om regulering af den indeksregulerede anskaffelsessum ved afståelse af en del af den faste ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Kort om forhøjelse og nedsættelse af den indeksregulerede anskaffelsessum ved delafståelse
  • Nedsættelse af den indeksregulerede anskaffelsessum ved delafståelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Kort om forhøjelse og nedsættelse af den indeksregulerede anskaffelsessum ved delafståelse

De principielle regler for, hvornår og hvordan den omregnede anskaffelsessum skal forhøjes eller nedsættes, gælder som udgangspunkt også, når den indeksregulerede anskaffelsessum skal forhøjes eller nedsættes efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5 A. Se afsnit (C.H.2.1.9.7 Regulering af anskaffelsessummen ved afståelse af en del af den faste ejendom) om regulering af anskaffelsessummen ved afståelse af en del af den faste ejendom.

Bemærk

Der gælder særlige regler for fordeling af tillægget ved delsalg af landbrugsejendomme mv. og skovbrug. Ingen del af 10.000 kr.-tillægget skal derfor henføres til anskaffelsessummen for et stuehus/en ejerbolig, der kan sælges skattefrit. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 9, stk. 3, og afsnit (C.H.2.1.16 Afståelse af landbrugsejendomme med stuehus samt afståelse af skovejendomme og erhvervsejendomme med ejerboliger).

Se også

Se også afsnit

Nedsættelse af den indeksregulerede anskaffelsessum ved delafståelse

Den regulerede anskaffelsessum ved delafståelsen nedsættes med beløb, som er nævnt i EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5, stk. 5, i det år, hvor beløbet er fratrukket ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5, stk. 7, 1. pkt., sammenholdt med EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5, stk. 4.

Anskaffelsessummen nedsættes med foretagne afskrivninger mv. på bygninger og installationer, der ikke er beskattet som genvundne afskrivninger. Beløbene skal henføres til de år, hvor der er afskrevet på ejendommens bygninger eller installationer efter forholdet mellem afskrivningerne mv. i det enkelte år og de samlede foretagne afskrivninger mv. i årene.

Det drejer sig om eventuelle

  • foretagne afskrivninger, herunder forskudsafskrivninger efter afskrivningsloven
  • fradragsbeløb efter AL (afskrivningsloven) § 24, stk. 5, 1. og 2. pkt.
  • forlods afskrivninger efter etableringskontoloven eller investeringsfondsloven.

Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5, stk. 7, 2. pkt., sammenholdt med § 5, stk. 4, nr. 1.

Bemærk

Nedsættelse efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5, stk. 4, nr. 6 (mælkekvoter), skal ske i det år, hvor mælkekvoten afstås.

Se også

Se også afsnit

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Ligningsrådet

TfS 1999, 828 LR

Der er ikke pligt til at anvende reglerne i EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5 A om indeksering af anskaffelsessummen ved salg af restejendommen, selv om reglerne om indeksering er anvendt ved et delsalg fra ejendommen.

Når reglen i EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5 A er valgt ved et delsalg, kan reglen om bundfradrag i EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 6, stk. 2, ikke anvendes.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.