Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.H.2.1.9.7.2 Forhøjelse af anskaffelsessummen ved delafståelse

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om forhøjelse af den opgjorte anskaffelsessum ved delafståelse af fast ejendom. 

Afsnittet indeholder:

 • Anskaffelsessum ved delafståelse
 • Fast tillæg på 10.000 kr. - forholdsmæssigt
 • Tillæg for forbedringsudgifter mv. ud over det faste tillæg
 • Forhøjelse med vederlag for mælkekvoter omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Bemærk

Der gælder særlige regler for regulering af anskaffelsessummen ved delsalg af landbrugsejendomme mv., der er erhvervet før den 19. maj 1993. Se afsnit (C.H.2.1.9.10 Opgørelse af anskaffelsessummen for jorden ved delafståelse af visse landbrugsejendomme med videre).

Anskaffelsessum ved delafståelse

Når anskaffelsessummen ved delafståelse af en fast ejendom skal opgøres, tages der udgangspunkt i anskaffelsessummen for hele ejendommen, som den er opgjort efter reglerne i EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 4 (kontantomregning og indgangsværdier) og eventuelt pristalsreguleret efter reglerne i EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 4 A.

Se også

Se også afsnit (C.H.2.1.9.5 Opgørelse af anskaffelsessummen for en del af en fast ejendom) om opgørelse af anskaffelsessummen ved delafståelse.

Fast tillæg på 10.000 kr. - forholdsmæssigt

Delsalg

I de tilfælde, hvor ejeren kun afstår en del af en fast ejendom, skal det faste tillæg til anskaffelsessummen beregnes forholdsmæssigt med udgangspunkt i det faste tillæg på 10.000 kr., der gælder ved afståelse af hele ejendommen. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5, stk. 1, og afsnit (C.H.2.1.9.6.2 Forhøjelse af anskaffelsessummen).

Tillægget beregnes som:

10.000 kr. x anskaffelsessummen for den del af ejendommen, der afstås/anskaffelsessummen for hele ejendommen

Betingelserne for beregning af det faste tillæg på 10.000 kr., som er nævnt i afsnit (C.H.2.1.9.6.2 Forhøjelse af anskaffelsessummen) om afståelse af hele ejendommen, gælder også ved delsalg.

Delsalg af landbrugsejendomme mv.

Delsalg af landbrugsejendomme mv., skovbrugsejendomme og ejendomme som i væsentligt omfang benyttes erhvervsmæssigt, jf. EVL (ejendomsvurderingsloven) § 35, stk. 1, er omfattet af EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 9.

Når der er tale om afståelse af en del af en

 • landbrugsejendom mv.
 • skovbrugsejendom
 • blandet benyttet ejendom

hvor stuehuset med tilhørende grund og have eller ejerboligen er omfattet af EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 9, stk. 1, om skattefrihed af fortjenesten for denne del af ejendommen, beregnes der et forholdsmæssigt 10.000 kr.-tillæg.

Tillægget beregnes som:

10.000 kr. x anskaffelsessummen for den del af ejendommen, der afstås, nedsat med den del af anskaffelsessummen, der vedrører stuehuset med tilhørende grund og have eller ejerboligen

anskaffelsessummen for hele ejendommen, nedsat med den del af anskaffelsessummen, der vedrører stuehuset med tilhørende grund og have eller ejerboligen

Bemærk

Det er ikke en forudsætning for denne beregning af 10.000 kr.-tillægget, at stuehuset med tilhørende grund og have eller ejerboligen indgår i delsalget.

Beregningsgrundlag

Beregningen af en forholdsmæssig andel af 10.000-kr.-tillægget i forbindelse med opgørelsen af fortjenesten ved afståelse af en del af en fast ejendom skal ske på grundlag af enten

 • den kontantomregnede anskaffelsessum, eller
 • den valgte indgangsværdi før reguleringen af anskaffelsessummen efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5.

Se TfS 1999, 758 DEP.

Eksempel: Eksempel på anvendelse af reglen om fast tillæg

Salg af nyudstykkede parceller skulle skatteretligt kvalificeres som helsalg, når den endelige og bindende aftale var indgået efter, at udstykningen var approberet. Sælgers erhvervelse af parcellerne var sket på det tidspunkt, hvor de faktisk var erhvervet som del af en større ejendom. 10.000 kr.-tillæg skulle gives år for år og skulle reduceres forholdsmæssigt for de år, hvor de udstykkede grunde endnu var en del af en større ejendom. Tillægget kunne ikke gives for udstykningsåret, hvis de udstykkede parceller var afstået i det år, hvor udstykningen var approberet. Se SKM2005.189.LSR.

Eksempel: Beregning af fast tillæg ved salg af nedbrændt ejendom

På en grund, der var erhvervet i 1980, blev der i 1981 opført en bygning, der brændte i 1983. For den periode, hvor skatteyderen ejede både grunden og bygningen, skulle der ske en forholdsmæssig fordeling af 10.000 kr.-tillægget mellem grund og bygning efter værdiforholdene mellem disse. Se Skd. 1985.73.224.

Bemærk

 • Ved opgørelse af fortjenesten ved salg af en ejendom, hvortil der er sket arealoverførsel, kan der ikke foretages en forholdsmæssig forhøjelse af 10.000 kr.-tillægget på grund af arealoverførslen. Se SKM2006.81.LSR og SKM2010.192.LSR.
 • Der gælder særlige regler for fordeling af tillægget ved delsalg af landbrugsejendomme. Ingen del af 10.000 kr.-tillægget skal henføres til anskaffelsessummen for et stuehus/en ejerbolig, der kan sælges skattefrit. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 9, stk. 3, og afsnit (C.H.2.1.16 Afståelse af landbrugsejendomme med stuehus samt afståelse af skovejendomme og erhvervsejendomme med ejerboliger).

Senere salg af restejendommen

Ved et senere salg af restejendommen kan ejeren kun tillægge den endnu ikke udnyttede del af det faste tillæg for årene inden delsalget til den del af anskaffelsessummen, der vedrører restejendommen. For de efterfølgende år gives der fuldt 10.000 kr.-tillæg, hvis der ikke senere sker delsalg fra ejendommen.

Tillæg for forbedringsudgifter mv. ud over det faste tillæg

Delsalg

Betingelserne for beregning af tillæg for afholdte udgifter til forbedringer mv. ved afståelse af hele ejendommen gælder tilsvarende ved delsalg. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5, stk. 2, og afsnit (C.H.2.1.9.6.2 Forhøjelse af anskaffelsessummen) om forhøjelse af anskaffelsessummen.

Tillægget for afholdte forbedringsudgifter mv. skal reduceres ved delsalg.

Som tillæg til anskaffelsessummen kan der kun medregnes udgifter til forbedringer mv., som kan henføres til den afståede del af ejendommen.

Endvidere kan udgifterne kun medregnes til anskaffelsessummen i det omfang, de i det enkelte kalenderår overstiger den forholdsmæssige del af 10.000 kr.-tillægget, der er opgjort som nævnt ovenfor. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5, stk. 2.

Senere salg af restejendommen

Ved et senere salg af restejendommen, kan ejeren kun tillægge den beregnede, men endnu ikke tillagte del, af tillægget for forbedringsudgifter mv. til den del af den resterende anskaffelsessum, der vedrører restejendommen.

Forhøjelse med vederlag for mælkekvoter omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven

Anskaffelsessummen skal forhøjes med betalingen for visse mælkekvoter efter særlige regler. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5, stk. 3.

Reglerne for regulering af anskaffelsessummen med mælkekvoter er nærmere beskrevet i afsnit (C.H.2.1.9.11 Regulering af anskaffelsessummen med betaling for mælkekvoter, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven).

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2010.192.LSR

EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5, stk. 1, rummer ingen mulighed for at forhøje 10.000 kr.-tillægget forholdsmæssigt på grundlag af en tidligere arealoverførsel.

SKM2006.81.LSR

Ved opgørelse af fortjenesten ved salg af ejendom, hvortil der var sket en arealoverførsel, kunne der ikke ske en forholdsmæssig forhøjelse af 10.000 kr.-tillægget som følge af arealoverførslen.

SKM2005.189.LSR

Beregning af 10.000 kr.-tillægget ved delsalg i forskellige situationer.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.