Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.H.2.1.8.5 Genbeskatning af fradrag ved indkomstopgørelsen

Indhold

I dette afsnit omtales de regler om nedsættelse af anskaffelsessummen, der gælder for ejere af nyopførte udlejningsejendomme til helårsbeboelse, som har fået andel i investeringsrammen for 2003 til fremme af privat udlejningsbyggeri, og som ved indkomstopgørelsen har fået fradrag for en beregnet anskaffelsessum.

 Afsnittet indeholder:

  • Fradrag ved indkomstopgørelsen
  • Genbeskatning af fradrag ved nedsættelse af anskaffelsessummen. 

Fradrag ved indkomstopgørelsen

Ejere af nyopført fast ejendom, der udelukkende var bestemt til udlejning til helårsbeboelse, kunne ved indkomstopgørelsen under visse betingelser fradrage et beløb svarende til ejendommens anskaffelsessum, opgjort efter reglerne i § 1 f i lov om fremme af privat udlejningsbyggeri, når de havde fået tilsagn om en andel af investeringsrammen for 2003. Se LL (ligningsloven) § 8 R, stk. 1, som affattet ved § 2 i lov nr. 490 af 9. juni 2004.

Reglen om fradrag har kun været gældende i forbindelse med investeringsrammen for 2003.

Reglen gjaldt for skattepligtige efter selskabsskatteloven, bortset fra aktieselskaber omfattet af SEL (selskabsskatteloven) § 3 A. Se LL (ligningsloven) § 8 R, stk. 2, som affattet ved § 7 i lov nr. 1534 af 19. december 2007.

Genbeskatning af fradrag ved nedsættelse af anskaffelsessummen

Skattepligtige, der har fået fradrag ved indkomstopgørelsen efter reglerne i LL (ligningsloven) § 8 R, stk. 1, skal ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste ved afståelse af ejendommen anvende en korrigeret  anskaffelsessum. Anskaffelsessummen opgøres efter de almindelige regler med fradrag af den anskaffelsessum, der blev beregnet efter § 1 f i lov om fremme af privat udlejningsbygger, ganget med den sats, der efter SEL (selskabsskatteloven) § 17, stk. 1, var gældende for det indkomstår, hvori fradraget er foretaget. Se LL (ligningsloven) § 8 R, stk. 3.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.