Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.H.2.1.14 Afløst jordrentepligt

Indhold

Dette afsnit handler om opgørelsen af anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatningsloven for ejendomme med afløst jordrentepligt.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Jordrentepligt
  • Regel
  • Anskaffelsessummen.

Definition: Jordrentepligt

Princippet om at betale jordrente til staten blev indført i forbindelse med de tre jordlove fra 1919, der tog sigte på at skaffe jord til udstykning og til at oprette husmandsbrug. Efter det princip skulle de nye jordbrugere ikke betale en købesum for de erhvervede arealer. I stedet skulle de betale en årlig afgift til staten i form af en jordrente. Jordrenten blev reguleret efter jordens værdi og kom til at hvile på ejendomme, der blev oprettet efter jordlovene fra 1919 og efter de senere statshusmandslove.

Fra 1967 fik de jordbrugere, der tidligere havde købt et jordrentebrug, mulighed for at få afløst jordrenten ved at betale en afløsningssum. Reglerne om afløsning af jordrente findes i BEK nr. 662 af 14. august 1997 om statshusmandsbrug m.m. og jordrente.

Der er kun et meget begrænset antal jordrentebrug tilbage.

Regel

Fortjeneste ved afståelse af ejendomme, der har fået afløst jordrentepligt, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter de generelle regler i ejendomsavancebeskatningsloven. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 1.

Der gælder dog særlige regler for opgørelsen af anskaffelsessummen for ejendomme med afløst jordrentepligt. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 7, stk. 3.

Anskaffelsessummen

Ejendommens anskaffelsessum opgøres som afløsningssummen for jordrenten med et tillæg for bygningsværdien.

Skatteministeriet har fastsat regler for beregning af tillægget for bygningsværdien. Se BEK nr. 887 af 9. december 1998 om ejendomsavancebeskatningslovens regler for stuehusværdi og afløsning af jordrente.

Anskaffelsessummen for ejendomme med afløst jordrentepligt omregnes efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 4, stk. 1 og reguleres efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5 og EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5 A.

For ejendomme, der har fået afløst jordrentepligt før den 19. maj 1993, opgøres anskaffelsessummen efter reglerne i EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 4, stk. 3.

Ved opgørelsen af anskaffelsessummen efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 4, stk. 3, 3. pkt. benyttes afløsningssummen for jordrenten med et tillæg for bygningsværdien og udgifter til vedligeholdelse og forbedring, der er afholdt inden den 1. januar 1993. De udgifter, som er nævnt i EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5, stk. 2, 4.-7. pkt., kan ikke tillægges anskaffelsessummen.

Tidspunktet for ansøgning om afløsning af jordrenten anses som ejerens anskaffelsestidspunkt.

Se også

Se også afsnit (C.H.2.1.8 Afståelses- og anskaffelsessummen ved afståelse og erhvervelse af fast ejendom) og afsnit (C.H.2.1.9 Opgørelse af skattepligtig fortjeneste og tab ved afståelse af fast ejendom) om de generelle regler for opgørelsen af anskaffelsessummen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.