Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.E.3.4.3.7 Hovedaktionæraktier indgår i udlodning

Bestemmelsen i DBSL (dødsboskatteloven) § 36, stk. 3, er ophævet i forbindelse med, at bestemmelsen om hovedaktionærnedslag i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 47 blev ophævet. Se lov nr. 92 af 31. januar 2020.

DBSL (dødsboskatteloven) § 36, stk. 3, bestemte, at når en udlodningsmodtager sælger hovedaktionæraktier, som er udloddet med skattemæssig succession, skal den pågældende i opgørelsen af sit beregningsgrundlag for nedslag efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 47, stk. 1, bruge udlodningsværdien i stedet for sin afståelsessum.

Ophævelsen af DBSL (dødsboskatteloven) § 36, stk. 3, har virkning for aktieafståelser, der finder sted den 1. februar 2020 eller senere, jf. lov nr. 92 af 31. januar 2020 § 3, stk. 2.

Nærværende afsnit vil ikke længere blive opdateret. Der henvises derfor til Den juridiske vejledning 2021-1 afsnit C.E.3.4.3.7 Hovedaktionæraktier indgår i udlodning. Der henvises endvidere til Den juridiske vejledning 2021-2 afsnit C.B.2.2.3.2.3 Nedslag for hovedaktionæraktier, der er erhvervet før den 19. maj 1993 om nedslag for hovedaktionæraktier.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.