Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

C.E.3.4.3.6 Udlodningsmodtager er ikke skattemæssigt hjemmehørende i Danmark

Indhold

Dette afsnit beskriver regler om succession, når udlodningsmodtager ikke er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter udlodningsmodtagere, der før udlodningen

 • slet ikke var skattepligtige til Danmark
 • var begrænset skattepligtig til Danmark
 • var fuldt skattepligtige til Danmark, men som efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst var hjemmehørende i udlandet.

Regel

En udlodningsmodtager, der ikke er hjemmehørende i Danmark, kan kun succedere i aktiver, hvis aktivet efter udlodningen fortsat kan beskattes her i landet, herunder også efter en indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst. Se DBSL (dødsboskatteloven) § 38.

Det er derfor en betingelse, at

 • de interne danske skattepligtsregler
 • en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst

medfører, at en fortjeneste ved afståelse af aktivet efter udlodningen kan beskattes her i landet. Det drejer sig om dansk ejendom og virksomhed med fast driftssted i Danmark.

Se også

Se også afsnit

 • C.E.3.4.3.1 om betingelser for succession
 • C.E.3.4.3.2 om retsvirkninger af succession
 • C.E.3.4.3.3 når virksomhed indgår i udlodning
 • C.E.3.4.3.4 om udlodning til nære slægtninge mv.
 • C.E.3.4.3.5 om udlodning til modtagere, der ikke er nære slægtninge mv.
 • C.E.3.4.3.7 når hovedaktionæraktier indgår i udlodning
 • C.F.1 om, hvilke personer der er fuldt skattepligtige til Danmark.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.