Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.D.11.5 Sammenlignelighedsanalyse

Indhold

Armslængdeprincippet består helt grundlæggende i at sammenligne kontrollerede transaktioner med ikke-kontrollerede transaktioner, for derved at fastsætte vilkår og priser for de kontrollerede transaktioner i overensstemmelse med de vilkår og priser, der ville være blevet aftalt, hvis de kontrollerede transaktioner havde fundet sted mellem uafhængige parter under sammenlignelige omstændigheder.

For at kunne lave en sammenligning af vilkår og priser kræves det, at den kontrollerede transaktion er sammenlignelig med den uafhængige transaktion.

At transaktioner er sammenlignelige indebærer, at der for transaktionerne ikke er væsentlige forskelle i sammenlignelighedsfaktorerne, som har eller ville have indflydelse på de fastsatte vilkår og priser for transaktionen mellem uafhængige parter.

Sammenlignelighedsanalysen består i at; fastlægge den kontrollerede transaktion og de omstændigheder hvorunder den har fundet sted; finde sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter; vælge den mest egnede transfer pricing-metode; og så på den baggrund fastsætte armslængdeprisen for den kontrollerede transaktion.

Sammenlignelighedsanalysen indeholder for hver af virksomhedens kontrollerede transaktioner en analytisk gennemgang af nedenstående ni punkter og underpunkter. Se TPG 3.4 og 3.5.

De ni punkter og underpunkter der anbefales at udgøre sammenlignelighedsanalysen er følgende:

 1. Fastlæggelse af den periode analysen dækker (C.D.11.5.1 Fastlæggelse af den periode analysen dækker)
 2. Overordnet beskrivelse af konkurrencemæssige-, økonomiske-, offentligt regulerede- og branchemæssige omstændigheder (C.D.11.5.2 Omstændigheder hvorunder den kontrollerede transaktion har fundet sted)
 3. Beskrivelse af den kontrollerede transaktion med udgangspunkt i de fem sammenlignelighedsfaktorer (C.D.11.5.3 Identificering og fastlæggelse af den kontrollerede transaktion)
  1. Kontraktvilkår
  2. En funktions- og risikoanalyse (funktioner, aktiver og risici)
  3. Produktets egenskaber
  4. Økonomiske og markedsmæssige omstændigheder
  5. Forretningsstrategier
 4. Undersøgelse af om der er uafhængige interne sammenlignelige transaktioner (C.D.11.5.4 Undersøgelse af om der er uafhængige interne sammenlignelige transaktioner)
 5. Undersøgelse af om der er uafhængige eksterne sammenlignelige transaktioner (C.D.11.5.5 Undersøgelse af om der er uafhængige eksterne sammenlignelige transaktioner)
 6. Valg af transfer pricing-metode og eventuel Profit Level Indicator (PLI) (C.D.11.5.6 Valg af transfer pricing-metode, PLI og testet part)
 7. Udvælgelse af (de mest) sammenlignelige uafhængige transaktioner (herunder brug af databaseundersøgelser (C.D.11.5.7 Udvælgelse af de mest sammenlignelige uafhængige transaktioner eller aktiviteter)
 8. Sammenlignelighedsjusteringer (C.D.11.5.8 Sammenlignelighedsjusteringer)
 9. Tolkning og anvendelse af data til at fastlægge armslængdepriser og -vilkår (C.D.11.5.9 Tolkning og anvendelse af data til at fastlægge armslængdepriser og vilkår)

Før processen med at søge efter sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter kan påbegyndes, skal den kontrollerede transaktion og omstændighederne, hvorunder den har fundet sted fastlægges. Disse første trin i processen, pkt. 1 - 3 i opstillingen ovenfor, beskrives i TPG kap. I og afsnit C.D.11.3 Identifikation, fastlæggelse og anerkendelse af kontrollerede transaktioner.

Processen med at finde det bedst egnede sammenlignelighedsgrundlag, den mest egnede metode og på den baggrund fastlægge armslængdepriser og vilkår for den kontrollerede transaktion, pkt. 4-9 i opstillingen ovenfor, beskrives i dette afsnit.

Virksomhedens transfer pricing dokumentationen skal i den landespecifikke dokumentation indeholde en udførligt beskrevet sammenlignelighedsanalyse for hver af virksomhedens kontrollerede transaktioner. Se afsnit C.D.11.13.1.2.2.3 En detaljeret beskrivelse af hver enkelt transaktion eller aktivitet, sammenlignelighedsanalysen.

Se også

TPG kap. I og III.

C.D.11.3 om identificering af de økonomiske og forretningsmæssige forbindelser.

C.D.11.13.1.2.2.3 om beskrivelse af sammenlignelighedsanalysen i transfer pricing dokumentationen. 

OECD's vejledning om TP-implikationer af COVID-19, kapitel I

Som følge af COVID-19 pandemiens indvirkningen på den globale økonomi kan data og analyser vedrørende tidligere år ikke altid anvendes for COVID 19-år. For kontrollerede transaktioner, der har fundet sted i disse år, vil det ofte være nødvendigt at anvende data fra uafhængige transaktioner, der har fundet sted i samme år, ligesom sammenlignelighed mellem transaktionerne skal vurderes konkret for COVID-19 årene. Er der fx store udsving i omsætning, omkostninger og resultater i årene før og under og efter pandemien eller mellem resultaterne i et benchmark-studie, så skal datagrundlag, metodevalg og kriterierne for udvælgelsen nøje overvejes. Disse forhold behandles i særvejledningens kapitel I under følgende underoverskrifter:

  • What sources of contemporaneous information may be used to support the performance of a comparability analysis applicable for FY 2020?
  • Can budgeted financial information be used to support the setting of arm’s length prices?
  • Under what circumstances are timing issues most pronounced?
  • What practical approaches may be available to address information deficiencies?
  • Can data from other crises be used to support price setting?
  • How might the period of data used to evaluate arm’s length pricing be established to support a comparability analysis?
  • Would price adjustment mechanisms be appropriate?
  • What actions may be taken to evaluate the set of comparable companies or transactions used?
  • Can loss making comparables be used?

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.