Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.D.11.5.7 Udvælgelse af de mest sammenlignelige uafhængige transaktioner eller aktiviteter

Dette afsnit handler om udvælgelse af de mest sammenlignelige uafhængige transaktioner eller forretningsmæssige aktiviteter.

Indhold

Når transfer pricing-metoden er valgt, så skal de sammenlignelige uafhængige transaktioner, der er mest egnede som grundlag for at fastsætte armslængdepriser og vilkår eller indtjening for den kontrollerede transaktion eller aktivitet, findes. Se TPG 3.2, dog sammenholdt med TPG 2.10.

Beskrivelsen af dette 7. trin i sammenlignelighedsanalysen er særligt rettet mod brugen af databaseundersøgelser, når de avancebaserede transfer pricing-metoder anvendes, og der søges efter sammenlignelige forretningsmæssige aktiviteter i uafhængige virksomheder.

De regler og principper for databaseundersøgelser, der beskrives i dette afsnit, gælder også, når de transaktionsbaserede metoder anvendes, og der søges efter eksterne sammenlignelige transaktioner for derved at fastsætte armslængdevilkår og priser for en kontrolleret transaktion.

Se også

OECD's vejledning om TP-implikationer af COVID-19, kapitel I

Som følge af COVID-19 pandemiens indvirkningen på den globale økonomi kan benchmark-analyser for tidligere år ikke altid anvendes for COVID 19-år. Disse forhold behandles i særvejledningens kapitel I under følgende underoverskrifter:

  • What sources of contemporaneous information may be used to support the performance of a comparability analysis applicable for FY 2020?
  • Can budgeted financial information be used to support the setting of arm’s length prices?
  • Under what circumstances are timing issues most pronounced?
  • What practical approaches may be available to address information deficiencies?
  • Can data from other crises be used to support price setting?
  • How might the period of data used to evaluate arm’s length pricing be established to support a comparability analysis?
  • Would price adjustment mechanisms be appropriate?
  • What actions may be taken to evaluate the set of comparable companies or transactions used?
  • Can loss making comparables be used?

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.