Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.C.2.2.1.10 Visse udgifter, der efter deres art ikke kan trækkes fra

Indhold

Dette afsnit beskriver praksis om, at visse udgifter efter deres art er udelukket fra fradrag.

Afsnittet indeholder:

  • Fradrag udelukket pga. udgiftens art
  • Fradragsbegrænsninger i lovgivningen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Fradrag udelukket pga. udgiftens art

Efter praksis findes der udgifter, som ikke kan fratrækkes, uanset hvor nært eller direkte udgiften i øvrigt er forbundet med den løbende indkomsterhvervelse. Det gælder altså uafhængigt af almindelige omkostningsbetragtninger.

Der er i disse tilfælde tale om, at udgiften efter sin art er udelukket fra fradrag. Som eksempel kan nævnes udgifter til støtte af politiske partier eller politiske formål.

Se også

Se også afsnit C.C.2.2.2.17 Udgifter til bod, bøder og konfiskation i selvstændig erhvervsvirksomhed mv. om udgifter til bl.a. bøder.

Fradragsbegrænsninger i lovgivningen.

I visse tilfælde er udgiftsarter ved lov undtaget fra fradragsret, eller fradragsretten kan være begrænset.

Det gælder fx

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

TfS 1985, 438 HRD

Højesteret nægtede en bygmester fradrag for inkassoomkostninger, som han blev pålagt i forbindelse med for sen betaling af varegæld. Højesteret begrundede afgørelsen med, at inkassoomkostninger ikke kan anses for at være naturlige og sædvanlige driftsomkostninger.

Landsretsdomme

SKM2012.466.VLR

Skatteyderens virksomhed blev anset for at være drevet af ham personligt og ikke af hans fire engelske selskaber. Han var derfor momspligtig af sine leverancer til danske aftagere, selv om fakturaerne var udstedt af de engelske selskaber. Skatteyderen havde helt undladt at føre momsregnskab, og retten fandt, at SKAT var berettiget til at ansætte momstilsvaret skønsmæssigt. Hæftelsen påhvilede skatteyderen, som ønskede skattemæssigt fradrag for det pålagte momstilsvar efter SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra a.

Retten bemærkede, at det pålagte momstilsvar ikke var en fradragsberettiget driftsudgift, jf. SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra a, da der var tale om en forpligtelse, der var pålagt efterfølgende, fordi skatteyderen havde tilsidesat reglerne vedrørende regnskabsføring. Derfor var udgiften ikke en naturlig driftsudgift forbundet med virksomheden.

Dommen stadfæster SKM2011.177.BR.

Landsskatteretskendelser

SKM2002.493.LSR

Rykkergebyrer blev ikke anset for at være fradragsberettigede som en driftsomkostning. Rykkergebyret var af en sådan karakter, at de ikke kunne anses for at være omfattet af LL § 8, stk. 3, eller SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra a. De ca. 60 rykkerskrivelser, som skatteyderen havde modtaget på grund af manglende betaling af leje for markredskaber mv., kunne ikke karakteriseres som en følge af en normal driftsrisiko.

Skatterådet

SKM2015.365.SR

Et selskabs støtte til politiske foreninger blev anset for maskeret udlodning til hovedaktionæren. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.