Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.C.2.2.1.9 Vedligeholdelsesudgifter, ikke fradrag for forbedringsudgifter

Indhold

Dette afsnit beskriver reglen i SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra e, om fradrag for udgifter til vedligeholdelse. Afsnittet beskriver også reglen om, at forbedringsudgifter ikke kan trækkes fra.

Afsnittet indeholder:

  • ►Regel◄
  • Vedligeholdelsesudgifter
  • Vedligeholdelse i modsætning til forbedring
  • Vedligeholdelse i modsætning til udskiftning
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit C.H.3 Løbende indtægter og udgifter på fast ejendom og SKM2012.167.BR om vedligeholdelsesudgifter vedrørende fast ejendom.

►Regel◄

Udgifter, der anvendes til vedligeholdelse af den skattepligtiges ejendele er fradragsberettigede som driftsudgifter.

Det er en forudsætning, at der er tale om udgifter, der vedrører aktiver, hvis udbytte skal medregnes ved indkomstopgørelsen.

Se SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra e.

Vedligeholdelsesudgifter

Vedligeholdelsesudgifter er udgifter, der anvendes til at sætte et formuegode i samme stand, som det var ved anskaffelsen.

Vedligeholdelse i modsætning til forbedring

Det er kun udgifter, der ikke forbedrer aktivet i forhold til den stand, det var i, da skatteyderen erhvervede det, der kan trækkes fra. Det skyldes, at udgifter, der er anvendt til forbedring, ikke er fradragsberettigede. Se SL (statsskatteloven) § 6, stk. 2.

Højesteret har tilsluttet sig skattemyndighedernes praksis om, at de fradragsberettigede vedligeholdelsesudgifter må ses i forhold til ejendommens tilstand ved skatteyderens erhvervelse af ejendommen. Se UfR 1958, 1173 HRD.

Se også

Se også afsnit C.C.2.4.2.4.2.1 Afskrivning efter saldoprincippet om afskrivning på udgifter til forbedring af driftsmidler og skibe.

Vedligeholdelse i modsætning udskiftning

En udskiftning af hele aktivet eller en del af det kan være så omfattende, at der ikke længere er tale om samme aktiv, så der begrebsmæssigt ikke er tale om "vedligeholdelse" efter SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra e.

I en sag om udskiftning af minkburblokke, fandt landsretten dog ikke, at dette var tilfældet. Der blev derfor givet fradrag. Retten fandt modsat Landsskatteretten, der opfattede fx bursektionen som et selvstændigt aktiv, at bursektionen måtte opfattes som en del af et samlet aktiv, og at en separat udskiftning af enkeltdele som bursektioner, redekasser og tråd måtte anses som vedligeholdelse af minkburblokkene. Efter bevisførelsen var der ikke grundlag for at fastslå, at de gennemførte udskiftninger af enkeltdelene havde været så omfattende, at der ikke længere var tale om det samme aktiv. Udgifterne til udskiftning kunne derfor trækkes fra efter SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra e.

Udgiften til nyanskaffede minkburblokke kunne ikke trækkes fra som vedligeholdelsesudgifter efter SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra e. Se SKM2006.154.VLR.

Skatteministeriet har i en kommentar til dommen om vedligeholdelsesfradrag bl.a. udtalt, at dommen efter Skatteministeriets opfattelse ikke er udtryk for, at det forhold, at flere aktiver efter AL (afskrivningsloven) § 6, stk. 1, nr. 2, "anses" for ét driftsmiddel, er ensbetydende med, at der også i relation til reglerne om vedligeholdelse og udskiftning er tale om ét aktiv. Et driftsmiddelsæt, der i relation til afskrivningsloven "anses" som ét driftsmiddel, kan bestå af flere aktiver i relation til statsskatteloven.

Tværtimod er det på baggrund af en konkret vurdering, hvor skønsmandens erklæring er tillagt afgørende betydning, at landsretten har fundet, at en bur- og redekasseblok efter SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra e, hører sammen som ét aktiv, fordi de kun kan fungere samlet og ikke hver for sig. Der var derfor ikke tale om, at hele aktivet blev udskiftet, men derimod udelukkende om en udskiftning af en del af aktivet.

Landsrettens dom ændrer derfor ikke ved den hidtidige fortolkning af vedligeholdelsesbestemmelsen i SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra e, men for minkavlere og andre pelsdyravlere med tilsvarende produktionsmidler, er dommen udtryk for en tilsidesættelse af administrativ praksis, hvorefter burblokke, redekasser og hvalpenet hidtil er blevet anset som selvstændige aktiver hver for sig. Med dommen anses de for at være ét samlet aktiv, så udskiftning af fx en redekasse anses for at være en deludskiftning af det samlede aktiv, minkburblokken. Udgifterne ved en sådan deludskiftning kan derfor trækkes fra efter SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra e.

For så vidt angår andre former for staldinventar er dommen derfor ikke en tilbagevenden til den praksis, som fandtes før gennemførelsen af "samlesætreglerne" i AL (afskrivningsloven) § 6, stk. 1, nr. 2, hvorefter fx. udgifter til anskaffelse af drægtighedsbokse og -skillerum, bindsler og nakkelåse, vandkopper, forværk og skillerum til spaltebokse kunne afskrives særskilt. Skattestyrelsen må fortsat konkret vurdere, om udskiftning af andre former for staldinventar skal anses for deludskiftning af ét driftsmiddel i relation til statsskatteloven eller en ikke-fradragsberettiget udskiftning af hele driftsmidlet. Se SKM2007.113.DEP, afsnit 3.2.

Se også SKM2004.62.LSR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

UfR 1958, 1173 HRD

Vedligeholdelsesudgifter.
Ved beregningen af skatteyders udgifter til vedligeholdelse, skulle der ses bort fra den forringelse, som havde fundet sted, inden skatteyderen blev ejer af gården.
Skatteyderen fik medhold i, at vedligeholdelsesudgifter, som skyldtes forpagterens misligholdelse af vedligeholdelsespligten efter forpagtningskontrakten, kunne trækkes fra.

Principiel.

Landsretsdomme

SKM2006.154.VLR

To minkavlere havde afholdt udgifter til minkburblokke, som bestod af bursektion, redekasse og hvalpenet.

Landsretten fandt, at udgifter til udskiftning af minkburblokkene ikke kunne straksafskrives efter reglerne i AL § 6, stk. 1, nr. 2, da minkburblokkene måtte anses for at være bestemt til at blive anvendt sammen med flere andre tilsvarende blokke, fordi flere blokke funktionsmæssigt hører naturligt sammen.

Udgifterne til udskiftning kunne derimod trækkes fra efter SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra e, fordi bursektionen måtte opfattes som en del af et samlet aktiv, og en separat udskiftning af enkeltdele som bursektioner, redekasser og tråd måtte anses for at være vedligeholdelse af minkburblokkene.

Der var ikke grundlag for at fastslå, at de gennemførte udskiftninger af enkeltdelene havde været så omfattende, at der ikke længere var tale om det samme aktiv.

Udgiften til nyanskaffede minkburblokke kunne ikke trækkes fra som vedligeholdelsesudgifter efter SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra e.

Dommen ændrer SKM2003.505.LSR.

Skatteministeriet har kommenteret dommen i SKM2007.113.DEP.

Byretsdomme

SKM2012.167.BR

Byretten fandt, at nogle udgifter, som var afholdt på en udlejningsejendom, ikke kunne trækkes fra, fordi der var tale om forbedringsudgifter efter SL (statsskatteloven) § 6, stk. 2. Udgifterne kunne heller ikke trækkes fra som driftsomkostninger efter SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra a, fordi retten fandt, at de havde indkomstvirkning ud over indkomståret.

 

Landsskatteretskendelser

SKM2008.91.LSR

En skatteyder, som havde fradragsret for de faktiske udgifter vedrørende en ejendom, kunne trække udgifter fra til etablering af et nedsivningsanlæg i tilknytning til ejendommen efter SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra e, fordi der var tale om en bygningsbestanddel og ikke en installation.

 

SKM2004.62.LSR

Udgifter til udskiftning af Pc'er og netværksplottere kunne ikke trækkes fra som vedligeholdelsesudgifter efter SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra e.

 

SKM2002.378.LSR

Udgiften til at nedtage et ca. 50 år gammelt lavtryksdampanlæg og opsætning af et nyt fjernvarmeanlæg kunne trækkes fra som vedligeholdelsesudgift efter SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra a og e. Landsskatteretten anså udskiftningen for en nutidig løsning.

 

SKM2001.631.LSR

Fradrag for hensættelse til hovedreparation af et fly blev ikke godkendt, fordi udgifterne blev anset for at være løbende vedligeholdelsesudgifter, der først kunne trækkes fra, når de var afholdt.

 

TfS 1999, 51 LSR

Et selskabs udgift til udskiftning af motoren i en firmabil halvandet år efter erhvervelsen, blev anset for at være en kombineret vedligeholdelses- og forbedringsudgift. Udgiften blev fordelt efter et skøn, så halvdelen blev godkendt som fradragsberettiget vedligeholdelsesudgift, og resten blev tillagt afskrivningsgrundlaget som en forbedringsudgift.

 
Skatterådet    
SKM2012.547.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at A Vandværk A.M.B.A  indtrådte i A Vandværk I/S´ stilling i relation til anskaffelsestidspunkt for de aktiver, der var overtaget fra interessentskabet, med den virkning, at adgangen til fradrag for vedligeholdelse skulle bedømmes i forhold til interessentskabets oprindelige anskaffelsestidspunkt.

Da der var sket en overdragelse, og kun udgifter til at sætte ledningsnettet i samme stand som ved anskaffelsen, kan trækkes fra, kunne Rådet allerede af den grund ikke bekræfte, at de løbende udgifter til forbedring og udskiftning af forsyningsområdets ledningsnet kunne trækkes fra som vedligeholdelsesudgifter efter SL (statsskatteloven) § 6, stk. 1, litra a.

Rådet tog ikke stilling til, hvorvidt arbejderne allerede efter deres karakter var udelukket fra at kunne være vedligeholdelsesarbejder.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.