Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.B.2.14.2.8.2 Beholdningsoversigt

Indhold

I afsnittet beskrives, hvad en beholdningsoversigt er, og der gives eksempler på spørgsmål, som opstår i forbindelse med beholdningsoversigten.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er en beholdningsoversigt?
  • Hvilke aktier skal stå på beholdningsoversigten.

Hvad er en beholdningsoversigt?

En beholdningsoversigt er en oversigt over alle de aktier og andre værdipapirer, som er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven), som en person ejer på det tidspunkt, hvor skattepligten til Danmark ophører. Aktier hvor den beregnede skat skal betales ved fraflytningen (aktier hvor avanceopgørelsen sker efter lagerprincippet), og realisationsbeskattede aktier, hvor personen har betalt fraflytterskatten, skal ikke med på beholdningsoversigten. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 39 A, stk. 1, 2. pkt.

Følgende aktier skal stå på den beholdningsoversigt, som skal indsendes til Skattestyrelsen i forbindelse med, at skattepligten til Danmark ophører:

  • Alle aktier og andre værdipapirer omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven), hvor gevinst eller tab opgøres efter realisationsprincippet. Det gælder også værdipapirer, hvor det ved opgørelse af gevinst og tab konstateres, at gevinst/tab er 0 kr. og aktier, hvor der er et latent tab. Realisationsbeskattede aktier, hvor personen har valgt at betale fraflytterskatten, skal derimod ikke med.
  • Aktier omfattet af overgangsreglen i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 44, som kan afstås uden beskatning. (Grunden til at disse aktier skal stå på beholdningsoversigten er, at når der udbetales udbytter eller foretages andre transaktioner, som bevirker, at der skal betales af på henstandssaldoen, skal der betales af på henstandssaldoen, også for så vidt angår aktier som kan sælges uden beskatning, fordi de er omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 44.)

Hvis der efterfølgende sker en skattefri aktieombytning, fusion eller spaltning, i et af de selskaber, som står på beholdningsoversigten, skal de aktier, der erhverves med succession, også med på beholdningsoversigten. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 39 A, stk. 1, 3. pkt.

Hvilke aktier skal stå på beholdningsoversigten

Når en aktie er kommet på beholdningsoversigten, kan en person ikke efterfølgende få fjernet aktien fra beholdningsoversigten ved at betale fraflytterskatten på aktien. Har en person således valgt at få henstand med fraflytterskatten på en konkret aktie, er personen bundet af valget, og kan kun få fjernet aktien fra beholdningsoversigten, hvis personen afstår aktien.

Det er uden betydning, om anmodningen om at betale fraflytterskatten på en konkret aktie og få den fjernet fra beholdningsoversigten, indsendes kort eller lang tid efter at skattepligten til Danmark er ophørt.

Personen kan godt frivilligt betale en del af den skyldige fraflytterskat, og få frigivet en tilsvarende del af den stillede sikkerhed, men der skal for alle aktier på beholdningsoversigten fortsat betales af på den skyldige fraflytterskat, hver gang der sker en af de transaktioner, som medfører at der skal afdrages på henstandssaldoen.

Se også

Se også i afsnittet "Hvad skal personer beskattes af ved fraflytning?", om hvilke aktier personen ikke skal beskattes af, fordi aktierne ved fraflytningen var omfattet af ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 44.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.