Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.B.2.14.2.6 Hvad skal personer beskattes af ved fraflytning?

Indhold

De aktier personen ejer på det tidspunkt, hvor skattepligten til Danmark ophører, skal beskattes på samme måde, som hvis aktierne var solgt på det tidspunkt, hvor personen fraflytter.

Der skal dog kun ske beskatning, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

  1. Den samlede kursværdi af personens aktier er på 100.000 kr. eller mere.
  2. I personens aktiebeholdning er der aktier med negativ anskaffelsessum.
  3. I personens aktiebeholdning indgår andele i et medarbejderinvesteringsselskab, hvor der ved indbetalingen er givet bortseelsesret, jf. LL (ligningsloven) § 7 N. 
  4. I personen aktiebeholdning indgår aktier, der er erhvervet efter LL (ligningsloven) § 7 P eller aktier der er erhvervet ved udnyttelse af en købe- eller tegningsret til aktier omfattet af LL (ligningsloven) § 7 P.

Ad a.

Alle værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven skal medregnes ved opgørelsen.

Børsnoterede aktier der pr. 31. december 2005 indgik i en beholdning under 100.000 kr. grænsen, og som derfor efter reglen i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 44 kan sælges skattefrit efter en ejertid på mindst 3 år, skal også medregnes ved denne opgørelse af kursværdien.

Ad b.

Hvis betingelse b er opfyldt, skal der ske fraflytterbeskatning, uanset at betingelse a ikke er opfyldt. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 38, stk. 2.

For ægtefæller gælder grænsen på 100.000 kr. for hver ægtefælle, og et eventuelt overskydende beløb under pkt. a kan ikke overføres til den anden ægtefælle.

Børsnoterede aktier der pr. 31. december 2005 indgik i en beholdning under 100.000 kr. grænsen, og som derfor efter reglen i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 44 kan sælges skattefrit efter en ejertid på mindst 3 år, er undtaget fra fraflytterbeskatning, selv om de pågældende aktier ikke har været ejet i mindst 3 år på fraflytningstidspunktet. Aktierne skal dog medtages på beholdningsoversigten. Det bemærkes, at begrebet "børsnoterede aktier" er erstattet af begrebet "aktier optaget til handel på et reguleret marked".

Ad c.

I personens beholdning indgår andele i medarbejderinvesteringsselskaber, hvor der ved indbetalingen er givet bortseelsesret, jf. LL (ligningsloven) § 7 N.

I den situation skal personen beskattes ved fraflytning, selvom værdien af den samlede beholdning af aktier er på 100.000 kr. eller mindre. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 38, stk. 2.

Denne ændring blev indført ved lov nr. 1286 af 9. december 2014.

Det bemærkes, at reglerne i aktieavancebeskatningsloven om opgørelse af gevinst og tab ved fraflytning ikke gælder personer, der alene er begrænset skattepligtige af deres lønindkomst. 

Ad d.

I personens beholdning indgår aktier erhvervet efter LL (ligningsloven) § 7 P og aktier, der er erhvervet ved udnyttelse af købe- og tegningsretter omfattet af LL (ligningsloven) § 7 P. 

I den situation skal personen beskattes ved fraflytningen, selvom værdien af den samlede beholdning af aktier er 100.000 kr. eller mindre. Se ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 38, stk. 2.

Denne ændring blev indført ved lov nr. 430 af 18. maj 2016.

Ændringen har virkning for aftaler om tildeling af aktier og købe- og tegningsretter, der indgås den 1. juli 2016 eller senere. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.