Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.A.4.3.8 Jobfradrag

Jobfradrag

Fra og med indkomståret 2018 er der indført et jobfradrag, der fragår i den skattepligtige indkomst, jf. LL (ligningsloven) § 9 K, stk. 1.

Beregningsgrundlag

Jobfradraget beregnes af samme grundlag og under samme betingelser som det almindelige beskæftigelsesfradrag i det omfang, grundlaget overstiger en bundgrænse med et grundbeløb på 171.300 kr. (2010-niveau). Se afsnit C.A.4.3.7 Beskæftigelsesfradrag og ekstra beskæftigelsesfradrag. om det almindelige beskæftigelsesfradrag. Efter regulering i henhold til PSL (personskatteloven) § 20, udgør bundgrænsen for jobfradraget ►216.100 kr. i 2024◄ (208.700 kr. i 2023).

Beregningsprocenter mv.

I ►2024◄ udgør jobfradraget 4,5 pct. af beregningsgrundlaget ud over bundgrænsen, dog maksimalt et grundbeløb på 2.200 kr. (2010-niveau), jf. LL (ligningsloven) § 9 K, stk. 2. Efter regulering i henhold til PSL (personskatteloven) § 20 udgør det maksimale jobfradrag ►2.800 kr. i 2024◄ (2.700 kr. i 2023).

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.