Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.A.4.3.7 Beskæftigelsesfradrag og ekstra beskæftigelsesfradrag

Almindeligt beskæftigelsesfradrag

For erhvervsaktive beregnes et beskæftigelsesfradrag, der fragår ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. LL (ligningsloven) § 9 J, stk. 1.

Beregningsgrundlag mv.

Beskæftigelsesfradraget beregnes med udgangspunkt i arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget.

For lønmodtagere m.fl. opgøres den indkomst, der danner grundlag for beregning af beskæftigelsesfradraget, på baggrund af arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget i henhold til AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 2, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 6, og §§ 4 og 5. Indbetalinger til ratepension og ophørende livrente omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 19 indgår med det beløb, for hvilket der er bortseelsesret efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 19. Indbetalinger til ATP indgår med de indbetalinger, som arbejdsgiveren har indberettet til Skatteforvaltningen. Indbetalinger omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 19, stk. 2 og 4, indgår ikke.

Visse vederlag til søfolk, ydelser i henhold til lov om biblioteksafgift og visse skattefrie vederlag indgår heller ikke, jf. LL (ligningsloven) § 9 J, stk. 1, og AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 3. Det samme gælder pensionsindbetalinger, der ikke vedrører arbejdsindkomst fx ATP-bidrag til dagpengemodtagere.

For selvstændigt erhvervsdrivende opgøres den indkomst, der danner grundlag for beregning af beskæftigelsesfradraget på baggrund af arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget i henhold til AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) §§ 4 og 5.

Hvis den indkomst, der skal danne grundlag for beregning af beskæftigelsesfradraget, medfører, at fradraget bliver negativt, fastsættes beskæftigelsesfradraget til 0 kr., jf. LL (ligningsloven) § 9 J, stk. 1.

Bidragspligtige, som efter en bestemmelse i en dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for hjemmehørende i en fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne, og som hverver bidragspligtig indkomst ved beskæftigelse udført i udlandet for en udenlandsk arbejdsgiver, er ikke omfattet af beskæftigelsesfradraget, jf. LL (ligningsloven) § 9 J, stk. 1.

Beregningsprocenter mv.

I 2023 udgør beskæftigelsesfradraget 10,65 pct. af beregningsgrundlaget, dog højst et grundbeløb på 37.400 kr. (2010-niveau). Efter regulering i henhold til PSL (personskatteloven) § 20 udgør det maksimale beskæftigelsesfradrag 45.600 kr. i 2023 (43.500 kr. i 2022). Det maksimale fradrag opnås i 2023 ved en arbejdsindkomst på 428.169 kr. (408.450 kr. i 2022) og derover.

Ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere

Enlige forsørgere er berettigede til et ekstra beskæftigelsesfradrag, der beregnes af samme grundlag og under samme betingelser som det almindelige beskæftigelsesfradrag, jf. LL (ligningsloven) § 9 J, stk. 3.

I 2023 udgør det ekstra beskæftigelsesfradrag 6,25 pct. af grundlaget, dog højst et grundbeløb på 20.000 kr. (2010-niveau). Efter regulering i henhold til PSL (personskatteloven) § 20 udgør det maksimale ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere 24.400 kr. i 2023 (23.700 kr. i 2022). 

Det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere gives til den samme personkreds, som har ret til og modtager ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven. Det ekstra beskæftigelsesfradrag fragår i den skattepligtige indkomst. Det maksimale ekstra beskæftigelsesfradrag opnås i 2023 ved en indkomst på 390.400 kr. (379.200 kr. i 2022) og derover. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.