Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.A.2.2.2 Kapitalindkomst

Indhold

Dette afsnit handler om principperne for opgørelsen af kapitalindkomsten.

Afsnittet handler om:

  • Regel
  • Erhvervsmæssige indtægter og udgifter indgår i kapitalindkomsten
  • Gevinst og tab på fordringer i næring
  • Indtægt ved rentenydelse
  • Løbende udlodning af overskud
  • Anpartsvirksomhed.

Regel

Kapitalindkomsten opgøres efter reglerne i PSL (personskatteloven) § 4. Af bestemmelsen fremgår hvilke indtægter og udgifter, der medregnes ved opgørelsen af kapitalindkomsten.

Det er nettobeløbet, der fremkommer ved opgørelsen af kapitalindkomsten, der skal beskattes. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1. Det betyder, at det er bruttoindkomsten med fradrag af de udgifter, der er afholdt ved samme formuetype, der beskattes som kapitalindkomst.

Fradragsberettigede driftsomkostninger, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre eller vedligeholde kapitalindkomst, fradrages ved opgørelsen af kapitalindkomsten. Se Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 2.

Bestemmelsen er udtømmende. Det kan dog i anden lov være bestemt, at indtægter og udgifter, der ikke er nævnt i bestemmelsen, skal behandles som kapitalindkomst, fx PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53.

Se også

Se også afsnit C.A.4.2 Fradrag i kapitalindkomsten om de udgifter, der kan fradrages i kapitalindkomsten.

Erhvervsmæssige indtægter og udgifter indgår i kapitalindkomsten

De indtægter, der skal medregnes i kapitalindkomsten fremgår udtrykkeligt af Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1.

Indtægter og udgifter, som er nævnt i Se PSL (personskatteloven) § 4, skal som hovedregel medregnes i kapitalindkomsten, selv om der er tale om en erhvervsmæssig indtægt eller udgift.

Erhvervsmæssige renteudgifter mv. skal også indgå i kapitalindkomsten.

Gevinst og tab på fordringer i næring

Gevinst og tab på fordringer medregnes som hovedregel i kapitalindkomsten.

Der gælder dog en undtagelse for skattepligtige, der driver næring ved køb og salg af fordringer eller finansielle kontrakter mv. Den skattepligtige skal i så fald medregne indtægter og udgifter ved denne virksomhed ved opgørelsen af den personlige indkomst. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 3, og afsnit C.B. om kapitalgevinstbeskatning.

Indtægt ved rentenydelse

Ved rentenydelse forstås, at en person ved gave eller testamente får ret til indtægterne fra en vis kapital uden samtidig at opnå ejendomsretten til kapitalen. Indtægt ved rentenydelse er kapitalindkomst. Se C.B.2.15.1 Beskatning af rentenydelsesretter herunder båndlagte kapitaler om beskatning af rentenydelsesretter, herunder båndlagte kapitaler.

Det modsatte gælder for renter, som advokater indvinder af klientkonti. I det omfang advokaten efter aftale med klienten eller efter branchebestemte regler har ret til at beholde renter af indeståender på klientkonti, skal renterne skattemæssigt betragtes på linje med advokatens salær. Da personlig indkomst omfatter alle indkomster, som ikke er kapitalindkomst, betyder det, at renterne ligesom salæret skal beskattes som personlig indkomst efter Se PSL (personskatteloven) § 3, stk. 1. Se TfS 1988, 91 DEP.

Løbende udlodning af overskud

Løbende udlodning af overskud - bortset fra en normal forrentning af indskudt medlemskapital - i selskaber og foreninger, som nævnt i ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 18, medregnes til den personlige indkomst. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 4, og afsnit C.B.3.3 Hvordan beskattes udbytte hos personer? om beskatning af udlodninger og udbytte.

Anpartsvirksomhed

Indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed er som hovedregel personlig indkomst. Dette gælder dog ikke for anpartsvirksomhed omfattet af PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 9 og 11. Se om anpartsreglerne i afsnit C.C.3 Anpartsvirksomheder, herunder projekter og kommanditister.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.