Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.A.4.2 Fradrag i kapitalindkomsten

Indhold

Dette afsnit handler om fradrag, der kan foretages i kapitalindkomsten.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Udgiftstyper, der giver fradrag i kapitalindkomsten.

Regel

Kapitalindkomsten opgøres efter reglerne i PSL (personskatteloven) § 4. Det fremgår af bestemmelsen, hvilke indtægter og udgifter der medregnes ved opgørelsen af kapitalindkomsten. Det er nettobeløbet, der fremkommer ved opgørelsen af kapitalindkomsten, der skal beskattes. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1.

Der er særligt tale om indtægter og udgifter, der relaterer sig til den skattepligtiges formue, herunder kapitaludgifter og kapitaltab.

En række specifikke indtægter og fradrag skal under visse betingelser ikke henføres til kapitalindkomsten, men til den personlige indkomst i stedet for. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 3-7. Det er fx indtægter og udgifter ved køb og salg af fordringer, såfremt der er tale om næring.

Mulighed for fradrag i kapitalindkomsten fremgår primært af PSL (personskatteloven) § 4. Der kan i den øvrige del af skattelovgivningen være hjemmel til fradrag i kapitalindkomsten for bestemte udgifter.

Udgiftstyper, der giver fradrag i kapitalindkomsten

I PSL (personskatteloven) § 4 er nævnt de udgifter og tab, der kan fradrages i kapitalindkomsten. Det drejer sig om:

  • Renteudgifter samt fradrag efter LL (ligningsloven) § 6 og § 6 A. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 1
  • Kurstab efter kursgevinstloven. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 2
  • Nettokapitalafkast efter virksomhedsskatteloven. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 3 og 3a
  • Visse former for aktieudbytte. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 4
  • Visse aktietab. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 5 og nr. 5a
  • Beløb fra pengeinstitutter m.v, for gebyrer, provisioner m.fl., vedrørende investering i aktier eller et investeringsbeviser efter ABL (aktieavancebeskatningsloven) § 19C eller § 22. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 5b
  • Underskud fra boliger mv. ved udleje. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 6
  • Visse provisioner og præmier mv. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 7
  • Rentekorrektion for erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 8
  • Passiv deltagelse i visse interessentskaber og kommanditselskaber. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 9
  • Visse indbetalinger til realkreditinstitutter. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 10
  • Visse former for passiv udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 11
  • Vederlag til realkreditinstitutter omfattet af LL (ligningsloven) § 5 C. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 12
  • Afkast efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53 A, stk. 3. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 13
  • Fortjeneste opgjort efter ejendomsavancebeskatningslovens regler. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 14
  • Skattepligtige eller fradragsberettigede beløb efter LL (ligningsloven) § 12 B. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 15
  • Skattepligtige eller fradragsberettigede beløb efter AL (afskrivningsloven) § 40 C. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 16 
  • Overskud ved lejeres og andelshaveres fremleje eller udlejning omfattet af ligningslovens § 15 Q, stk. 1 og 3. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 17
  • Driftsomkostninger vedrørende kapitalindkomst. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 2

Bemærk

 • Den tidligere gældende PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 18, om udbytte efter LL (ligningsloven) § 16 C, stk. 13, er ophævet med virkning pr. 1. januar 2013, jf. lov nr. 433 af 16. maj 2012.
 • Den tidligere gældende PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 9, om nedslag for visse pensionister er ophævet med virkning pr. 1. juli 2012, jf. lov nr. 433 af 16. maj 2012.

Se også

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.