Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.9.2.8 Forkortet afregning for punktafgifter

Punktafgifter skal opdeles i de EU-harmoniserede punktafgifter og de ikke-EU-harmoniserede punktafgifter, der er reguleret i henholdsvis de EU-harmoniserede afgiftslove og de ikke-harmoniserede afgiftslove.

EU-harmoniserede afgiftslove

De EU-harmoniserede afgiftslove omfatter mineralolie, spiritus, tobak, vin og øl.

Der kan ikke pålægges forkortet afregning, men registreringen kan fratages. Se afsnit A.D.9.4.6 Inddragelse af registrering efter punktafgiftslovene Inddragelse af registrering efter punktafgiftslovene.

Ikke-EU-harmoniserede afgiftslove

Dette omfatter de afgiftslove, der er oplistet i bilag 1, liste A til opkrævningsloven, dog med undtagelse af de afgiftslove, der er harmoniseret, se ovenfor.

Før opkrævningsloven trådte i kraft 1. januar 2001, var der i langt de fleste af disse afgiftslove hjemmel til at pålægge

  • virksomheder at indsende angivelser for en kortere periode end en måned
  • en kortere betalingsfrist.

Disse muligheder findes ikke efter opkrævningsloven. Der er ikke mulighed for at forkorte angivelses- og betalingsfrister.

Varemodtagere, som erhvervsmæssigt indfører varer fra et EU-land, men som ikke er registreret efter en punktafgiftslov, skal anmelde sig til registrering før varen sendes. Denne anmeldelse gælder i fem år. Afgiften af de varer, som den erhvervsdrivende varemodtager modtager, forfalder ved modtagelsen, men virksomheden kan opgøre beløbet for en måned af gangen og betale senest den 15. i den efterfølgende måned.

Hvis en erhvervsdrivende varemodtager gentagne gange angiver og betaler for sent, kan Skatteforvaltningen pålægge virksomheden at afregne afgiften kontant, hvilket betyder, at afgiften skal angives og betales ved varens modtagelse. Det er den samme regel, der gælder for registrerede varemodtagere i EU-harmoniserede afgiftslove.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.