Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

A.D.9.2.9 Forkortet afregning for selskabsskat og acontoskat

Hvis et selskab er i væsentlig restance med restskat, kan Skatteforvaltningen fremrykke forfaldstidspunktet for betaling af selskabsskatten. Se SEL (selskabsskatteloven) § 30, stk. 6.

Restancen skal være mindst 100.000 kr, for at den kan anses for væsentlig. Det beror dog på en konkret vurdering, om restancen anses for væsentlig. Det vil sige, at hvis der er tale om et lille anpartsselskab med et tyndt kapitalgrundlag, vil en restance på 100.000 kr. formentlig være væsentlig, mens det for et stort aktieselskab med et solidt kapitalgrundlag formentlig ikke vil være en væsentlig restance.

En fremrykning af forfaldstiden betyder, at selskabets restskat forfalder til betaling samtidig med, at selvangivelsen skal indsendes til skattemyndighederne, dvs. senest seks måneder efter indkomstårets udløb. Se SKL (skattekontrolloven) § 4, stk. 2. Restskatten skal altså indbetales senest den 20. i den måned, hvor selvangivelsen skal indsendes.

Skatteforvaltningen har mulighed for at tvangstilmelde selskaber, der ellers ikke er omfattet af acontoskatteordningen til denne, hvis de har væsentlig restance. Udgangspunktet er, at selskaber, hvis første indkomstår er påbegyndt før den 29. januar 1992, ikke omfattes af acontoskatteordningen.

Forfaldstidspunktet kan også fremrykkes for acontoskat, hvis selskabet har væsentlig restance vedrørende dette. Denne fremrykning har i realiteten dog kun betydning for 2. rate, fordi opgørelse og opkrævning først finder sted i februar med ordinær betaling i marts og november. Det er derfor ikke praktisk muligt at fremrykke 1. rate.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.