Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.9.4.6 Inddragelse af registrering efter punktafgiftslovene

Indhold

Afsnittet handler om Skatteforvaltningens mulighed for at inddrage en virksomheds registrering efter punktafgiftslovene.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Udvidet mulighed for at inddrage registreringen.

Regel

Der er i de forskellige punktafgiftslove en bestemmelse om, at Skatteforvaltningen kan tage registreringen fra virksomheder, der undlader at stille sikkerhed, som Skatteforvaltningen har pålagt efter OPKL § 11, stk. 1.

Der er også mulighed for at inddrage registreringen efter OPKL § 11, stk. 9, 1. pkt.

Hjemmelen findes i følgende lovbestemmelser:

 • Affalds- og råstofafgiftslovens § 20
 • Batteriafgiftslovens § 15
 • Bekæmpelsesmiddelafgiftslovens § 21
 • CFC-afgiftslovens § 12
 • Chokoladeafgiftslovens § 17
 • Emballageafgiftslovens § 13
 • Forbrugsafgiftslovens § 20
 • Gasafgiftslovens § 17
 • Konsumisafgiftslovens § 3
 • Kulafgiftslovens § 15
 • Kvælstofafgiftslovens § 16
 • Mineralolieafgiftslovens § 19
 • Opløsningsmiddelafgiftsloven § 14
 • Pvc-afgiftslovens § 14. (Ophævet pr. 1. januar 2019. Se lov nr. 1434 af 5/12 2018)
 • Registreringsafgiftslovens § 15
 • Spiritusafgiftsloven § 22
 • Svovlafgiftslovens § 14
 • Tobaksafgiftslovens § 16
 • Vækstfremmerafgiftslovens § 13 (Ophævet pr. 27. december 2018. Se lov nr. 1728 af 27/12/2018)
 • Øl- og vinafgiftslovens § 19.

Der findes en tilsvarende hjemmel for tinglysningsafgift. Se TAL (tinglysningsafgiftsloven) § 17, stk. 3. Tinglysningsafgift er ikke en punktafgift.

Skatteforvaltningen skal genregistrere virksomheden, når den har efterkommet det fremsatte krav.

I de samme love er der strafbestemmelser for at fortsætte den registreringspligtige virksomhed, efter registreringen er inddraget.

Udvidet mulighed for at inddrage registreringen

Der er udvidet mulighed for at inddrage registreringen efter nogle få punktafgiftslove:

 • Skatteforvaltningen kan inddrage registreringen, hvis en virksomhed ikke betaler forfaldne told- og afgiftsbeløb senest 14 dage efter, at betalingsfristen er udløbet. Se SPRITAL § 23, stk. 2.
 • Skatteforvaltningen kan inddrage registreringen, hvis en virksomhed ikke stiller fuld sikkerhed for afgiftsrestancen, når Skattestyrelsen har krævet det efter SPRITAL § 23, stk. 1. Se SPRITAL § 23, stk. 3.
 • Skatteforvaltningen kan nægte registrering eller bringe en registrering til ophør, hvis virksomheden eller virksomhedens ejer, bestyrelse, direktion eller anden ledelse har udvist en sådan adfærd, at det er nærliggende at antage, at virksomheden ikke vil overholde registreringsordningen. Se REGAL (registreringsafgiftsloven) § 15, stk. 4. Indsat ved lov nr. 265 af 23/04/2008. Se også DJV afsnit I.A.1.9 Registrering af virksomheder efter registreringsafgiftsloven
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.