Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.9.2.4 Ophør af forkortet afregning

Virksomheder, der er kreditbegrænsede, kan efter ML (momsloven) § 62, stk. 6 tidligst vende tilbage til normal afregningsperiode, når de har angivet og betalt moms rettidigt i 12 på hinanden følgende måneder. Det er samtidig en betingelse, at virksomheden ikke er i restance vedrørende andre registreringsforhold.

Når virksomheden opfylder disse betingelser, skal Skatteforvaltningen på eget initiativ føre virksomheden tilbage til normal afregningsperiode. Virksomheden skal underrettes om ændringen.  

Hvis virksomheden ønsker at fortsætte med forkortet afregning, skal den bede Skatteforvaltningen om tilladelse til at anvende kalendermåneden som afgiftsperiode. Det gælder både for kvartals- og halvårsafregnende virksomheder. Se ML (momsloven) § 57, stk. 7. Det bemærkes dog, at fristen til at angive og betale momsen så er længere end under kreditbegrænsningen. Ved den frivillige forkortede afregning skal momsen angives og betales 25 dage efter månedens udløb mod 15 dage for de tvungne. Virksomheder, der frivilligt anvender forkortet afregning, skal desuden ikke betale gebyret på 65 kr. pr. angivelse efter ML (momsloven) § 62, stk. 8.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.