Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.9.2.5 Forkortet afregning for moms

OPKL § 11 gælder kun ved krav om sikkerhed. Bestemmelsen omfatter dog også krav om forkortet afregning. Se ML (momsloven) § 62, stk.1.

Skatteforvaltningen kan  pålægge forkortet afregning for virksomheder, både hvor udgangspunktet er, at de skal angive og betale moms kvartalsvist og månedsvist. Det har dog størst virkning for de kvartalsafregnende, hvor den normale angivelses- og betalingsfrist efter momsloven er seneste den 1 i den tredje måned efter afgiftsperiodens (kvartalets) udløb. Efter ML (momsloven) § 62 kan virksomheden kreditbegrænses, så angivelse og betaling skal ske efter OPKL § 2, stk. 2. Efter den forkortede afregning skal virksomheden angive og betale 15 dage efter afgiftsperiodens udløb. For de månedsafregnende virksomheder betyder det, at moms skal angives og betales den 15. i måneden efter afregningsperiodens (månedens) udløb, mod den sædvanlige angivelses- og betalingsfrist den 25. i måneden efter afgiftsperiodens udløb. 

For at foretage forkortet afregning for moms skal både de objektive og den subjektive betingelse i OPKL § 11, stk. 1 være opfyldt. Se A.D.9.2.2 Betingelser for at iværksætte forkortet afregning.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.