Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.14.6 Rekvirentens ansvar og sikkerhedsstillelse

Indhold

Dette afsnit beskriver rekvirentens ansvar og sikkerhedsstillelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Hvis der er tale om, at en kreditor opnår arrest på grundlag af et krav, som efterfølgende viser sig ikke at eksistere, skal kreditor betale skyldneren erstatning for tab og tort. Se RPL § 639, stk. 1. Se fx TfS 2000.995.ØLD og SKM2013.146.ØLR.

Inden arrestforretningen påbegyndes eller arrest foretages, kan fogedretten derfor bestemme, at rekvirenten, dvs. den, der begærer arresten foretaget, som betingelse for arrestens foretagelse skal stille sikkerhed for den skade og ulempe, som kan påføres skylderen ved arresten. Se RPL § 629.

Fogedretten bestemmer sikkerhedens art og størrelse. Se RPL § 629, stk. 2.

Hvis der er tale om, at rekvirenten er en offentlig myndighed, er sikkerhedsstillelse dog overflødig. Se UfR 1983.601.V.

Fogedrettens afgørelse om sikkerhedsstillelse kan kæres efter reglen i RPL § 640. Kære har ikke opsættende virkning.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsretsdomme
 SKM2013.146.ØLR

Skatteministeriet havde anerkendt at være erstatningsansvarlig for en uberettiget arrest i skatteyderens lystbåd og anerkendte et erstatningsbeløb på i alt 45.507 kr. vedrørende havneleje, forsikring, bundmaling og tort. Byretten gav Skatteministeriet medhold i denne påstand.

Byretten gav ikke skatteyderen medhold i at være berettiget til erstatning for et konjunkturbestemt værditab på båden i arrestperioden, da han ikke havde godtgjort, at han ville have solgt båden i denne periode. Endgivere gav byretten ikke skatteyderen medhold i at være berettiget til større torterstatning end anerkendt af Skatteministeriet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom i henhold til grundene.

 
 TfS 2000.995.ØLD

Skattemyndighederne foretog en skattemæssig forhøjelse på 5,6 mio. kr. og foretog arrest for kravet. Landsskatteretten afsagde efterfølgende kendelse om, at skatteansættelsen skulle nedsættes til det selvangivne beløb. På denne baggrund måtte skattemyndighederne betale erstatning, da der var opnået arrest for et krav, som ikke eksisterede.

 
 UfR 1983.601.V Landsretten udtalte, at de hensyn, som ligger bag reglerne om rekvirentens sikkerhedsstillelse, ikke gør sig gældende, når rekvirenten er en offentlig myndighed.

På denne baggrund antog landsretten, at arrest efter begæring af en kommune kunne foretages uden sikkerhedsstillelse.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.