Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

A.D.14.5 Arrestens udstrækning

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af arrestens udstrækning.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Arresten falder bort, når dens plads i prioritetsrækken fuldt ud er blevet besat med udlæg. Se UfR 1985.969.V.

Den 1-årige forældelsesfrist i RPL § 526 gælder ikke for arrester. Det begrundes med, at det ofte vil være svært at gennemføre en justifikationssag og foretage udlæg inden for et år.

Hvis der indgås forlig under en arrestforretning, må der umiddelbart foretages udlæg efter reglen i RPL § 478, stk. 1, nr. 2, da der i så fald foreligger et retsforlig.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

UfR 1985.969.V

Landsretten fastslog, at et udlæg i en ejerlejlighed ikke burde have været tinglyst, da en tinglyst arrest, hvori der i mellemtiden var tinglyst et andet udlæg, ikke længere repræsenterede noget aktiv, hvori førstnævnte udlæg kunne ske.

Det pågældende udlæg blev derfor slettet af tingbogen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.