Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.14.4 Arrestens retsvirkninger

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af arrestens retsvirkninger.

Afsnittet indeholder:

  • Arrestens retsvirkninger
  • Forholdet til de øvrige kreditorer
  • Rekonstruktionsbehandling
  • Konkurs
  • Skyldnerens død.

Arrestens retsvirkninger  

Arresten giver ikke i sig selv kreditor nogen adgang til fyldestgørelse, men er kun et retligt skridt, der foretages for at åbne mulighed for et senere udlæg og derigennem fyldestgørelse i det pågældende aktiv.

Gennem arresten søger kreditor at sikre sig, at der er noget at gøre udlæg i, når det fornødne fuldbyrdelsesgrundlag i form af en dom eller lignende foreligger, da skyldneren med arresten afskæres fra at råde i strid med arresthaverens ret.

Forholdet til de øvrige kreditorer

Arresten er ikke beskyttet mod, at skyldnerens øvrige kreditorer må foretage udlæg i aktivet.

Konsekvensen af, at arresten ikke er kreditorbeskyttet, er, at den plads i prioritetsrækken, som arresten har forbeholdt, besættes af den kreditor, der først foretager udlæg efter arrestens foretagelse.

I overensstemmelse med ovennævnte antager man, at det beløb, der tilfalder arrestens plads, i tilfælde af tvangsauktion, skal indbetales til fogedretten, som herefter afventer, hvem der først foretager udlæg i beløbet.

Rekonstruktionsbehandling

Hvis en rekonstruktionsbehandling bliver indledt, hindrer dette kreditorerne i at begynde individualforfølgning, inklusiv arrest. Se KL § 12 c, stk. 1, nr. 1. 

En arrest, der er foretaget før rekonstruktionsbehandlingen, falder bort ved rekonstruktionsbehandlingens indledning

Konkurs

Fra tidspunktet (klokkeslættet) for konkursdekretets afsigelse må der ikke foretages arrest i aktiver, som indgår i boet, og en allerede foretaget arrest bortfalder automatisk. Se KL § 31.

Skyldnerens død

Hvis skyldneren er afgået ved døden, gælder der nogle særlige regler i henholdsvis

  • lov om skifte af dødsboer og
  • lov om skifte af dødsbo og fællesbo m.v.  

Fra dødsfaldet og indtil bestemmelsen om boets behandlingsmåde er truffet, kan udlæg og arrest ikke foretages i boets aktiver. Se lov om skifte af dødsboer § 10, stk. 1. Endvidere taber arrest, som er foretaget inden dødsfaldet, sin virkning. Se lov om skifte af dødsboer § 10, stk. 4. Bliver boet udleveret til privat skifte, medfører det, at arrest, som efter lov om skifte af dødsboer § 10, stk. 4, har tabt sin virkning, atter træder i kraft ved udleveringen, som om arresten ikke var blevet afbrudt. Se lov om skifte af dødsboer § 26, stk. 3.  

I de tilfælde, hvor gældsansvaret ikke bliver overtaget af arvingerne, vil arrest, som er foretaget i genstande tilhørende boet ved boets overgang til offentlig skiftebehandling, tabe sin virkning. Ligeledes bortfalder al adgang til i anledning af krav på afdøde eller med hensyn til efterladenskaberne  at lade afholde arrest. Se lov om skifte af dødsbo og fællesbo m.v. § 35.

Med hensyn til dødsboer, hvor arv og gæld vedgås, må der gøres arrest i formuegenstande, som hører til boet. Arrest, som forud for boets overtagelse måtte være gjort i formuegenstande, der hører til boet, træder atter i kraft, som om arresten ikke var blevet afbrudt. Se lov om skifte af dødsbo og fællesbo m.v. § 35.

Se også

Se også afsnit G.A.3.1.9 Dødsboer og dødsboskifte. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.