Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.14.7 Justifikationssagen

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af justifikationssagen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Arresten er foreløbig i den forstand, at arresten, medmindre skyldneren frafalder det under selve arrestforretningen, skal følges op af en justifikationssag. En justifikationssag er en retssag, hvor det afgøres, om arresten er foretaget med rette.

Justifikationssagen skal anlægges inden en uge efter arresten. Se RPL § 634, stk. 1. Sagen skal anlægges ved de almindelige domstole. Hvis der er tale om, at der allerede verserer en retssag om det krav, som arresten vedrører, skal sagen dog anlægges ved den samme domstol, som behandler retssagen om kravet. Der skal i den forbindelse anlægges en særskilt arrestsag. Det er derfor ikke nok at nedlægge en påstand om stadfæstelse af arresten i den verserende retssag. Se UfR 2006.2082/3H.

Under justifikationssagen skal det afgøres, om arresten er lovligt foretaget. Der kan under sagen også ske en egentlig prøvelse af kravet, hvis der er tvist om kravets eksistens eller størrelse. Dog kan fx et skattekrav, der ikke er endeligt, fordi det er under administrativ påklage, almindeligvis ikke efterprøves. Se SFL (skatteforvaltningsloven) § 48, stk. 1. Se også TfS 1988.2.ØL.

Der skal anlægges justifikationssag, selv om arresten er afværget ved sikkerhedsstillelse efter reglen i RPL § 630.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Højesteretsdomme
 UfR 2006.2082/3H

Højesteret fastslog, at der skulle ske ophævelse af en foretaget arrest, da der ikke inden en uge efter foretagelsen af arresten var anlagt arrestsag.

En påstand om stadfæstelse af arresten, der blev fremsat under en verserende retssag om det krav, for hvilken arresten blev gjort, var ikke tilstrækkelig.

Højesterets afgørelse var en stadfæstelse af landsrettens afgørelse.

Se UfR 2006.391.Ø.

Landsretsdomme
 TfS 1988.2.ØL

Landsretten fastslog, at en verserende justifikationssag vedrørende en foretagen arrest for et endnu ikke endeligt skattekrav ikke medfører, at spørgsmålet om skatteansættelsen skal behandles af domstolen i forbindelse med justifikationssagen uden om den i skattestyrelsesloven (nu skatteforvaltningsloven) foreskrevne procedure. Statsskatteloven § 42 kunne ikke føre til et andet resultat.

Sagen blev derfor udsat, indtil der forelå en endelig administrativ afgørelse om ansættelsen af sagsøgtes skattepligtige indkomst og formue.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.