Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.13.1 Hjemmel for modregning

Der er ikke i dansk lovgivning fastsat nærmere regler for, hvornår modregning må finde sted. Modregning sker således efter regler, der hviler på retspraksis og retssædvane. Der gælder dog enkelte undtagelser fra det princip. Disse vil blive beskrevet i afsnit A.D.13.5 Særlige regler om modregning Særlige regler om modregning.

Særligt om begrundelseskravet ved modregning

Folketingets Ombudsmand har gennemført en undersøgelse af Gældsstyrelsens begrundelser i afgørelser om modregning truffet efter dansk rets almindelige (uskrevne) regler om modregning. Ombudsmanden konstaterede i denne forbindelse, at begrundelsen for afgørelser om modregning fra den såkaldte modregningskomponent "M" alene indeholdt en kortfattet angivelse af dansk rets almindelige betingelser for modregning uden nærmere angivelse af, at det var de uskrevne regler om modregning, der var grundlaget (hjemlen) for afgørelsen, eller hvad de nærmere betingelser efter disse regler var. Ombudsmanden mente på den baggrund, at begrundelsen ikke fuldt ud levede op til kravene i forvaltningslovens § 24, stk. 1, 1. pkt., om henvisning til de retsregler, afgørelsen er truffet efter. Se FOB2020-27.

 

En modregningsafgørelse skal således indledningsvist indeholde en beskrivelse af dansk rets almindelige (uskrevne) modregningsregler. Se herom DJV afsnit A.D.13.3.2 Tvungen ikke-konneks modregning Tvungen ikke-konneks modregning.

Hvis modregningen gennemføres på baggrund af særlige lovregler, skal der henvises præcist og udførligt til disse regler.

 

Herudover skal en modregningsafgørelse indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Nedenstående oplysninger skal derfor ligeledes indsættes i afgørelsen for at opfylde kravene i forvaltningslovens § 24, stk. 2: 

 

  • hvilken fordring der er tale om, herunder om fordringstypen
  • hvem er fordringshaveren
  • det aktuelle beløb der skyldes
  • gældens periode eller stiftelsesdato.  

Herudover skal skyldneren have oplyst, at det er blevet vurderet, at fordringen eller fordringerne er retskraftige.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.