Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.D.13.2 Generelt om modregning

Indhold

Dette afsnit indeholder en generel beskrivelse af modregning.

Afsnittet indeholder:

  • Definition
  • Anvendelse
  • Sprogbrug.

Definition

Modregning er en måde at opfylde/afslutte krav på. Modregning bringer krav til ophør i det omfang, kravene dækker hinanden. Det gøres ved, at den ene parts krav fratrækkes den anden parts krav.

Modregning har karakter af betaling. Modregning er en forenkling af betalingssystemet.

Anvendelse

Ved modregning opgiver den ene part sit krav hos den anden part. Men samtidig bringer han sin gæld til den anden til ophør. Han får således lov til at beholde den ydelse, som han ellers skulle have betalt til opfyldelse af sin skyld.

Modregning gør ikke, at parterne slipper for at overholde reglerne i lovgivningen. Lovgivningen om bogføring og anden lovgivning (beregning af moms osv.) skal naturligvis overholdes.

Modregning har også karakter af privat tvangsfuldbyrdelse. Modregning kan nemlig ske, hvis den ene part ønsker det. Der behøver ikke at foreligge en aftale mellem parterne eller et samtykke fra modparten. Modregningen indebærer altså, at fordringen bliver opfyldt, selv om en part ikke kan eller vil betale.

Modregning sker ved, at den ene part afgiver en erklæring (modregningserklæring) om modregning til den anden.

Sprogbrug

I modregning gælder en særlig sprogbrug. Skemaet viser betydningen af sprogbrugen:

Overskrift

Betydning

Modregneren

Den der ønsker at modregne og derfor afgiver en modregningserklæring

Hovedmanden

Modtageren af modregningserklæringen

Modfordringen

Modregnerens tilgodehavende hos den anden part

Hovedfordringen

Modregnerens skyld til den anden part

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.