Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.9.9.2 Forældelse af borger/virksomhedskrav

Indhold

Dette afsnit handler om fristerne for borger/virksomhed at søge om toldgodtgørelse og toldfritagelse.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Fristerne for at søge om toldgodtgørelse/-fritagelse

Lovgrundlag

Fristerne for borger/virksomhed at søge om toldgodtgørelse/-fritagelse findes i EUTK art. 121. Disse regler suppleres af forældelsesloven i de tilfælde, hvor reglerne i EUTK ikke udtømmende gør op med forældelsesspørgsmålene.

Fristerne for at søge om toldgodtgørelse/-fritagelse

Efter EUTK art. 121, skal en ansøgning om toldgodtgørelse/-fritagelse vedr.

  • for meget opkrævet import- eller eksportafgift
  • fejl begået af de kompetente myndigheder eller
  • ret og rimelighed,

indgives inden 3 år regnet fra datoen for meddelelse af toldskylden.

I tilfælde af defekte varer eller varer, der er ikkebestillingsvarende, er fristen for at ansøge om godtgørelse og fritagelse i henhold til EUTK art. 116, 1 år efter meddelelse af toldskylden.

I tilfælde af, at en toldangivelse bliver erklæret ugyldig, skal ansøgninger om godtgørelse og fritagelse i henhold til EUTK art. 116, indgives inden den frist, der er angivet i reglerne for ugyldiggørelse. I reglerne for ugyldiggørelse er fristen for, hvornår ansøgningen skal indgives 90 dage. Se DF art. 148. 

3 års fristen og 1 års fristen kan forlænges, hvis det har været umuligt at anmode om genoptagelse på grund af hændelige omstændigheder eller force majeure. Se EUTK art. 121, stk. 1, 2 afsnit.

Hvis der er indgivet en klage over toldskylden efter reglerne i EUTK art. 44, suspenderes fristerne fra den dag, hvor klagen indgives, og under hele klageproceduren. Se EUTK art. 121, stk. 3.

Se også

Se afsnit F.A.13.2 Generelle betingelser og regler for godtgørelse af eller fritagelse for import- og eksportafgifter (told) om generelle betingelser og regler for godtgørelse af eller fritagelse for import- og eksportafgifter (told).

Se afsnit A.A.7.8 Sagsbehandlingsfrister - Told for generelt om frister i EUTK.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.