Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.9.9.3 Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante domme på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2006.401.HR

Højesteret afviste tilbagesøgningskrav efter 3-års fristen. Ugyldig forordning var ikke en hændelig omstændighed eller force majeure efter TK art. 236, stk. 2, 2. pkt. Ej heller omfattet af TK art. 239.

EUTK art. 121.

SKM2011.7.HR

Højesteret bekræftede i denne sag, at det efter TK art. 236, stk. 1, var en forudsætning for toldgodtgørelse-/fritagelse, at tolden viste sig ikke at være skyldig efter lovgivningen på det tidspunkt, hvor varen blev bragt i fri omsætning. I denne sag havde den toldpligtige ikke krav på godtgørelse, idet der var forløbet mere end tre år fra det tidspunkt, hvor angivelserne af told var antaget og frigivet.

EUTK art. 121.

Stadfæstelse af Østre Landsrets afgørelse, SKM2007.630.ØLR.

EU-Domstolens dom af 28. januar 2010 inddrages ved Højesteret.

Byretsdomme

SKM2014.698.BR

Efteropkrævning efter 3-års fristen var retmæssig, idet den forkerte angivelse kunne give anledning til retsforfølgning. TK art. 221, stk. 4.

EUTK art. 103.

Landsskatteretskendelser

SKM2005.132.LSR

EU-domstolens underkendelse af praksis om toldskyld var ikke en hændelig omstændighed eller force majeure efter TK art. 236, stk. 2, 1. pkt.

 EUTK art. 121.

SKM2004.50.LSR

Der forelå ikke helt usædvanlige eller uforudsigelige konsekvenser. Ikke omfattet af TK art. 236, stk. 2, 1. pkt.

 EUTK art. 121.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.