Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.9.2 Forældelseslovens anvendelsesområde

Indhold

Dette afsnit handler om hvilke fordringer, der er omfattet af forældelsesloven.

Afsnittet indeholder:

 • Hvad omfattes af forældelsesloven?
 • Hvad er en fordring?

Hvad omfattes af forældelsesloven?

Forældelsesloven omfatter fordringer på penge og fordringer på andre ydelser. Forældelsesloven gælder for disse fordringer, med mindre andet følger af andre love. Se FORÆL (forældelsesloven) § 1.

Loven omfatter også fordringer, der er stiftet, før loven trådte i kraft. Disse fordringer er også omfattet af de dagældende forældelsesregler. Se afsnit A.A.9.12 Overgangsregler om overgangsreglerne.

Hvad er en fordring?

Fordringsbegrebet er meget bredt, der kan derfor ikke opstilles en udtømmende liste over fordringer i forældelseslovens forstand.

Fordringen kan fx være

 • krav på penge
 • krav på en tjenesteydelse
 • krav på udlevering af ydelser bestemt efter art (fx en ny bil)
 • krav på udlevering af en specifik ydelse (fx en brugt bil).

Fordringen kan også udspringe af ikke-formueretlige retsforhold, fx skattekrav, krav på sociale ydelser og familieretlige underholdskrav. Se afsnit A.A.9.6 Særligt om forældelse af skattekrav - hovedregler, undtagelser, forfaldstidspunkt og foreløbig afbrydelse og A.A.9.7 Særligt om skattekrav - afgrænsning og samspil med fristreglerne om forældelse af skattekrav.

Der kan være flere fordringer i samme retsforhold. Disse fordringer skal i forældelsesmæssig henseende behandles hver for sig.

Anvendelsesområdet er, som efter de tidligere regler om forældelse, afgrænset i overensstemmelse med det almindelige fordringsbegreb.

Det er uden betydning om:

 • fordringen hviler på aftale, eller om den hviler på andet grundlag
 • fordringen tilkommer eller påhviler en privat fysisk, en juridisk person eller en offentlig myndighed.

Det har ingen betydning for forældelsen af fordringen om

 • fordringen er ensidig
 • fordringen er gensidig, eller
 • kreditor har foretaget sikringsakt.

Se afsnit G.A.3.2.2.1.3.3 Nytteværdi, sikringsakt og legitimationsvirkning.2 Sikringsakter om sikringsakter.

Hvad er ikke en fordring?

Begrebet fordring dækker fx:

 • ejendomsretten (retten til at blive ejer kan måske være en fordring)
 • brugsrettigheder
 • panteret og andre sikkerhedsrettigheder (forælder som udgangspunkt når den underliggende fordring forælder). Se afsnit A.A.9.4 Forældelsesfristens længde
 • vindikationskrav, dvs. retten til at få udleveret en ting af den, der uretsmæssigt besidder tingen.

Listen er ikke udtømmende.

Begrebet fordringshaver

I forældelsesloven omfatter begrebet fordringshaver både den, der forestår opkrævning af en fordring, og RIM, der forestår inddrivelse af kravet.

Det betyder, at når forældelsesloven anvender begrebet fordringshaver, er der også tale om RIM, når RIM har fået en fordring til inddrivelse. Dette følger af, at RIM er indtrådt i alle kreditorbeføjelser vedrørende kravet, herunder forpligtelsen til at påse, at der ikke sker forældelse af et krav, der er sendt til inddrivelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.