Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.9.12 Overgangsregler

Forældelsesloven gælder for krav

  • der opstår efter lovens ikrafttrædelse den 1. januar 2008 og
  • for eksisterende krav, der ikke er forældet på ikrafttrædelsestidspunktet.

Det betyder at afbrydelser af forældelsesfristen, der har fundet sted før lovens ikrafttræden, har virkning efter den nye lov, selv om afbrydelsen ikke er sket i overensstemmelse med de nye regler, fx afbrydelse af forældelse efter DL ved påmindelse.

Det fremgår af en sag, SKM2011.362.BR, at et krav på underholdsbidrag for årene 1985-2009 ikke var forældet, fordi det i september 2004 var anmeldt i skyldners gældssanering. Der var senest indbetalt på restancen i november 2010. Retten anfører, at "Da påmindelse i sig selv afbrød forældelsen efter den tidligere gældende regel i DL 5-14-4, kan ingen del af kravet på underholdsbidrag anses for forældet".

Herudover har overgangsreglerne på nuværende tidspunkt betydning for krav, hvor forældelsesdatoen efter såvel de gamle regler som efter den nye forældelseslov ligger efter lovens ikrafttræden. I disse tilfælde forælder kravet efter reglerne i den nye forældelseslov.

Eksempel

En dom, der er afsagt i oktober 2007, forælder efter DL i oktober 2027. Efter forældelsesloven vil kravet forælde i oktober 2017. Konklusionen er, at kravet forælder i oktober 2017.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Byretsdom

SKM2011.362.BR

Underholdsbidrag for årene 1985-2009 var ikke forældet, da de var anmeldt i skyldners gældssanering i 2004. Retten udtaler " da påmindelse i sig selv afbrød forældelsen efter den tidligere regel i DL 5-14-4, kan ingen del af kravet anses for forældet."

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.