Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.9.1 Lovgrundlag

Indhold

Dette afsnit indeholder en oversigt over lovgrundlaget for forældelse af fordringer.  Hovedloven er lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer (forældelsesloven). I lovforarbejderne hertil findes de væsentligste fortolkningsbidrag. Hovedloven med ændringslove er senest samlet ved lovbekendtgørelse 1238 af 9. november 2015

Til hovedloven knyttede sig en følgelov, lov nr. 523 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fordringer), herunder skatteforvaltningslovens §§ 34 a og 34 b.

Af andre regler om forældelse skal nævnes:

  • Lov nr. 1336 af 19. december 2008 om Ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (konsekvensændringer som følge af INDOG (gældsinddrivelsesloven))
  • Visse regler om forældelse i anden lovgivning, fx konkurslovens § 241 og retsplejelovens § 527
  • Særlovgivning med bestemmelser om forældelse. Se afsnit A.A.9.4 Forældelsesfristens længde (B) om forældelsesfristens længde.

Bemærk:

  • Lov nr. 1253 af 17. november 2015 bestemt, at forældelsesfristen for fordringer inklusive renter, gebyrer og andre omkostninger, der er under inddrivelse hos RIM den 19. november 2015 eller senere, regnes fra den 20. november 2018. Ved lov nr. 814 af 9. juni 2020 er der sket yderligere udskydelse af forældelsen af fordringer under inddrivelse hos RINM således at forældelsesfristen tidligst løber fra den 20. november 2021. Se afsnit G.A.2.4.1 Udskydelse af forældelse.
  • Der er ved lov nr. 551 af 29. maj 2018 indsat en ny bestemmelse i INDOG (gældsinddrivelsesloven) § 18a, stk. 2, hvorefter der sker en foreløbig afbrydelse af forældelsen for fordringer, der overdrages til inddrivelse, således at krav tidligst forælder 3 år efter fordringens modtagelse. Se afsnit G.A.2.4.1 Udskydelse af forældelse Udskydelse af forældelse.

Vær opmærksom på, at hovedloven fra 2007, bygger på Betænkning 1469/2005, der kan anvendes som fortolkningsbidrag.

Vær opmærksom på, at DL 5-14-4 fra 1683 og Lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer blev ophævet den 1. januar 2008.

Se også

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.