Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.8.4.1.1 Hvilke vurderinger kan ændres

Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke vurderinger Vurderingsstyrelsen kan ændre efter reglerne i skatteforvaltningsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Vurderinger foretaget efter reglerne i ejendomsvurderingsloven (dog ikke EVL (ejendomsvurderingsloven) §§ 87 og 88)
  • Vurderinger, som det er muligt at ændre.

Vurderinger foretaget efter reglerne i ejendomsvurderingsloven (dog ikke EVL (ejendomsvurderingsloven) §§ 87 og 88)

Der foretages efter ejendomsvurderingsloven, der er trådt i kraft den 1. januar 2018:

  • Almindelig vurdering, jf. EVL (ejendomsvurderingsloven) § 5
  • Omvurdering, jf. EVL (ejendomsvurderingsloven) § 6.

Endvidere foretages der mod betaling af gebyr vurderinger og ansættelser efter bestemmelser i EVL (ejendomsvurderingsloven) §§ 11, 14, 27 og 84. EVL (ejendomsvurderingsloven) §§ 11, 14, 27 og 84 er nærmere omtalt i henholdsvis afsnit H.A.2.3.2 Ejendomme, der ikke ansættes ejendomsværdi for, H.A.2.3.3 Ejendomme undtaget fra vurdering af anden årsag, H.A.4.1 Hvad forstås ved ejendomsværdien og H.A.2.2.7 Overgangsbestemmelser for ejendomskategorisering af landbrugsejendomme og skovejendomme.

Almindelig vurdering foretages pr. 1. januar i vurderingsåret. Det fremgår af EVL (ejendomsvurderingsloven) § 5, stk. 1. I vurderingsåret 2021 foretages almindelig vurdering dog pr. 1. marts. Det følger af overgangsbestemmelsen i EVL (ejendomsvurderingsloven) § 81, stk. 7.

Ejerboliger vurderes i lige år, medmindre ejendommens grundareal udgør 2 hektar eller mere, der på ejendommen er registreret bygningsarealer til erhvervsmæssig anvendelse, eller der på ejendommen er opført eller er ret at opføre en eller flere produktionsvindmøller eller et eller flere solenergianlæg. Det fremgår af EVL (ejendomsvurderingsloven) § 5, stk. 2.

Andre ejendomme, dvs. landbrugsejendomme, skovejendomme, erhvervsejendomme mv., samt ejerboliger med et grundareal på 2 hektar eller mere, ejerboliger, på hvilke der er registreret bygningsarealer til erhvervsmæssig anvendelse, og ejerboliger, hvorpå der er opført eller er ret til at opføre en eller flere produktionsvindmøller eller et eller flere solenergianlæg, vurderes i ulige år. Det fremgår også af EVL (ejendomsvurderingsloven) § 5, stk. 2.

Det fremgår af EVL (ejendomsvurderingsloven) § 4, hvilke ejendomme der er ejerboliger.

Omvurdering foretages pr. 1. januar i året efter en almindelig vurdering, hvis forudsætningerne for omvurdering er opfyldt. I vurderingsåret 2021 foretages omvurdering dog pr. 1. marts. Det følger af overgangsbestemmelsen i EVL (ejendomsvurderingsloven) § 81, stk. 7.

Forudsætningerne for omvurdering fremgår af EVL (ejendomsvurderingsloven) § 6.

EVL (ejendomsvurderingsloven) § 7 regulerer, hvornår forskellige omvurderingsgrunde kan anses for indtruffet.

Reglerne for vurdering af ejendomme er nærmere omtalt i afsnit H.A.

Vurderinger, som det er muligt at ændre

Det vil på baggrund af ovenstående være muligt for Vurderingsstyrelsen at ændre:

  • Almindelige vurderinger
  • Omvurderinger
  • Vurderingsfrie år

Efter Vurderingsstyrelsens praksis gælder de hensyn, Højesteret lagde vægt på i dommen SKM2011.1.HR, også for vurderingsfrie år, og dermed vil de vurderingsfrie år også kunne genoptages. I den forbindelse kan henvises til SKM2013.755.HR. Det fremgår heraf, at selv om et vurderingsfrit år kan genoptages, kan vurderingen i dette år ikke ændres, hvis den forudgående almindelige vurdering har været korrekt.

Det er med de ændringer af SFL (skatteforvaltningsloven) §§ 33 og 33 a, der er gennemført med lov nr. 688 af 8. juni 2017, præciseret, at adgangen til at ændre en vurdering efter bestemmelserne tillige omfatter adgangen til at ændre en del af en vurdering.

Vurderingsstyrelsen vil herudover have mulighed for at foretage vurderinger og dele af vurderinger, der ved en fejl ikke er blevet foretaget. Det følger af SFL (skatteforvaltningsloven) § 33, stk. 2, og det er ved lov nr. 688 af 8. juni 2017 præciseret, at Vurderingsstyrelsen altid har adgang til at foretage en vurdering eller en del af en vurdering, der ved en fejl ikke er blevet foretaget, eller som efterfølgende viser sig at mangle. Det kan fx være fordi, der efterfølgende er opstået behov for at foretage en vurdering eller en fordeling.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.