Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

A.A.7.9.1 Sagsbehandlingsfrister - vurdering af fast ejendom

Indhold

Dette afsnit handler om de frister for sagsbehandling, der finder anvendelse, når Vurderingsstyrelsen i sager om vurdering af fast ejendom anvender den særlige deklarationsprocedure, der er lovfæstet i SFL (skatteforvaltningsloven) § 20 a.

Afsnittet handler om de regler, der definerer den såkaldte deklarationsperiode og den såkaldte afgørelsesperiode, som har betydning for, hvilke af de særlige regler for Vurderingsstyrelsens afgørelser om vurdering af fast ejendom der er beskrevet i afsnit A.A.7.9.2 Særlige regler for Vurderingsstyrelsens afgørelser - vurdering af fast ejendom, der kan finde anvendelse, når Vurderingsstyrelsen træffer afgørelse om vurdering. For så vidt angår Vurderingsstyrelsens mulighed for at gennemføre partsinddragelse ved den særlige deklarationsprocedure og betydningen heraf henvises til afsnit A.A.7.4.10 Særlige sagsbehandlingsregler ved vurdering af fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Deklarationsproceduren
  • Deklarationsperiodens start, længde og udløb 
  • Afgørelsesperiodens start, længde og udløb.

Deklarationsproceduren

Når Vurderingsstyrelsen i sager om vurdering af fast ejendom anvender den særlige deklarationsprocedure, der er lovfæstet i SFL (skatteforvaltningsloven) § 20 a, gælder der særlige regler for Vurderingsstyrelsens behandling og afgørelse om ejendomsvurdering. Reglerne om den særlige deklarationsprocedure træder, når de anvendes, i stedet for reglerne i FVL §§ 19-21 om partsinddragelse. Der henvises om Vurderingsstyrelsens mulighed for at vælge at gennemføre partsinddragelse ved den særlige deklarationsprocedure til afsnit A.A.7.4.10 Særlige sagsbehandlingsregler ved vurdering af fast ejendom.

Der er til deklarationsproceduren knyttet fristregler, der fastlægger, at afgørelsesperioden indtræder tidligst 4 uger efter deklarationsmeddelelsens udsendelse, og at afgørelsesperioden udløber 6 uger efter afgørelsesperiodens indtræden, medmindre skatteministeren fastsætter et senere tidspunkt. Disse regler definerer således både afgørelsesperiodens tidligste starttidspunkt ud fra deklarationstidspunktet, idet ejendomsejeren skal have mindst 4 uger til at reagere på deklarationen, før afgørelsesperioden kan indtræde, samt afgørelsesperiodens længde. Skatteministeren kan dog forlænge afgørelsesperioden. Se nærmere nedenfor om deklarations- og afgørelsesperiodernes start, længde og udløb.

Deklarationsperiodens start, længde og udløb

Når Vurderingsstyrelsen i forbindelse med vurdering af fast ejendom gennemfører partsinddragelse ved at anvende den særlige deklarationsprocedure, skal Vurderingsstyrelsen i deklarationen underrette ejendomsejer om datoen for afgørelsesperiodens indtræden. Det fremgår af SFL (skatteforvaltningsloven) § 20 a, stk. 2. Vurderingsstyrelsens mulighed for at vælge at gennemføre partsinddragelse ved den særlige deklarationsprocedure er nærmere beskrevet i afsnit A.A.7.4.10 Særlige sagsbehandlingsregler ved vurdering af fast ejendom.

Vurderingsstyrelsen skal foretage deklaration senest 4 uger før den dato, der i deklarationen fastlægges som afgørelsesperiodens indtræden. Det fremgår af SFL (skatteforvaltningsloven) § 20 a, stk. 3.

Hvis Vurderingsstyrelsen modtager nye oplysninger af væsentlig betydning for vurderingen af en ejendom, for hvilken der tidligere er udsendt deklaration til ejendomsejer, skal Vurderingsstyrelsen udsende en gendeklaration, der fastsætter en ny dato for afgørelsesperiodens indtræden, som ligger 4 uger eller mere efter den nye deklaration, jf. SFL (skatteforvaltningsloven) § 20 b, stk. 1, medmindre Vurderingsstyrelsen anvender reglerne om partsinddragelse i FVL §§ 19-21. Det gælder også, selvom Vurderingsstyrelsen i en tidligere deklaration til samme ejer om samme ejendom og vurdering har meddelt en tidligere dato for afgørelsesperiodens start.

I gendeklarationen skal ejendomsejer også orienteres om konsekvenserne af, at der er fastsat en ny afgørelsesperiode.

Vurderingsstyrelsen skal således i enhver deklaration og gendeklaration orientere ejendomsejer om, hvornår afgørelsesperioden indtræder og udløber, samt orientere om konsekvenserne heraf. Det følger af SFL (skatteforvaltningsloven) § 20 a, stk. 2.

Afgørelsesperiodens start, længde og udløb

Når Vurderingsstyrelsen i sager om vurdering af fast ejendom anvender deklarationsproceduren, skal Vurderingsstyrelsen i deklarationen underrette ejendomsejer om, hvornår afgørelsesperioden starter. Det fremgår af SFL (skatteforvaltningsloven) § 20 a, stk. 2, der fastlægger reglerne om den særlige deklarationsprocedure. Se også afsnit A.A.7.4.10 Særlige sagsbehandlingsregler ved vurdering af fast ejendom.

Afgørelsesperioden kan således tidligst indtræde 4 uger efter deklarationen. Det fremgår også af SFL (skatteforvaltningsloven) § 20 b, stk. 1.

Afgørelsesperioden udløber 6 uger efter afgørelsesperiodens indtræden, medmindre skatteministeren fastsætter et senere tidspunkt. Det fremgår af SFL (skatteforvaltningsloven) § 20 b, stk. 1.   

Kun skatteministeren kan forlænge afgørelsesperioden. Men skatteministeren har adgang til at forlænge afgørelsesperioden, uanset at afgørelsesperioden ikke udløber samtidig for alle landets boligejere. Det skyldes, at der kan opstå behov for en forlængelse af afgørelsesperioden, fx på grund af tekniske problemer, eller hvis det på grund af andre omstændigheder ikke er muligt at træffe afgørelserne om almindelig vurdering eller omvurdering inden udløbet af den fastsatte frist.

Både deklarationsperioden, der skal være på minimum 4 uger, og afgørelsesperioden på 6 uger, skal beregnes på grundlag af hele kalenderuger.

Hvis Vurderingsstyrelsen sender en deklaration fx den 1. september, vil deklarationsperioden altså tidligst kunne udløbe den 29. september samme år, og Vurderingsstyrelsen vil skulle tage højde for oplysninger, der modtages af Vurderingsstyrelsen til og med den 29. september. Første dag i afgørelsesperioden vil i så fald være den 30. september. Fristen kan ikke udløbe på en weekend- eller helligdag.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.