Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.A.7.9.2 Særlige regler for Vurderingsstyrelsens afgørelser - vurdering af fast ejendom

Indhold

Dette afsnit handler om de særlige regler i SFL (skatteforvaltningsloven) §§ 20 b og 20 c om Vurderingsstyrelsens afgørelser om vurdering af fast ejendom, der foretages efter forudgående deklaration efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 20 a.

Afsnittet handler dels om reglerne i SFL § 20 b om afgørelser, der træffes i afgørelsesperioden, dels om reglerne i SFL (skatteforvaltningsloven) § 20 c om afgørelser, der træffes efter afgørelsesperiodens udløb.

Afsnittet har også nær sammenhæng med afsnit A.A.7.9.1 Sagsbehandlingsfrister - vurdering af fast ejendom, der handler om deklarationsproceduren, deklarationsperioden og afgørelsesperioden.

Afsnittet indeholder:

  • Regler
  • Afgørelser, der træffes i afgørelsesperioden
  • Afgørelser, der træffes efter afgørelsesperiodens udløb.

Regler

Reglerne om Vurderingsstyrelsens afgørelse om vurdering af fast ejendom, der foretages efter forudgående deklaration, fremgår af SFL §§ 20 b og 20 c. 

Det afgørende for, om Vurderingsstyrelsen skal træffe afgørelse om en given ejendomsvurdering efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 20 b eller efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 20 c, er, om der træffes afgørelse i afgørelsesperioden, dvs. senest 6 uger efter afgørelsesperiodens indtræden eller et af skatteministeren fastsat senere tidspunkt, eller efter afgørelsesperiodens udløb.

De regler, der gælder for afgørelser om ejendomsvurdering, der træffes i afgørelsesperioden, er fastlagt i SFL (skatteforvaltningsloven) § 20 b. Hvis Vurderingsstyrelsen træffer afgørelse om ejendomsvurdering efter afgørelsesperiodens udløb, skal afgørelsen træffes efter reglerne i SFL (skatteforvaltningsloven) § 20 c.

Afgørelser, der træffes i afgørelsesperioden

Vurderingsstyrelsen træffer i afgørelsesperioden afgørelse på grundlag af de oplysninger, der forelå ved afgørelsesperiodens indtræden. Det fremgår af SFL (skatteforvaltningsloven) § 20 b, stk. 2.

Vurderingsstyrelsen skal altså til og med 6 uger efter afgørelsesperiodens indtræden eller et af skatteministeren fastsat senere tidspunkt træffe afgørelse om ejendomsvurdering på grundlag af de oplysninger, der forelå pr. den dato, der i deklarationen til ejendomsejeren er fastsat som afgørelsesperiodens start. De regler, der regulerer afgørelsesperioden, er nærmere beskrevet i afsnit A.A.7.9.1 Sagsbehandlingsfrister - vurdering af fast ejendom.

Vurderingsstyrelsen skal således ved afgørelse om ejendomsvurdering, der træffes i afgørelsesperioden, tage stilling til de oplysninger, der forelå ved afgørelsesperiodens start. Hvis en ejendomsejer efter dette tidspunkt ønsker at få oplysninger med i vurderingen, må ejendomsejer enten klage over den nye vurdering eller anmode om at få vurderingen genoptaget efter de almindelige regler om genoptagelse af vurderinger i SFL (skatteforvaltningsloven) § 33. Der henvises til afsnit A.A.8.4.1 Ændring af vurdering efter EVL (dog ikke EVL §§ 87 og 88) om ændring af vurdering efter EVL (ejendomsvurderingsloven) (dog ikke EVL (ejendomsvurderingsloven) §§ 87 og 88).

Hvis Vurderingsstyrelsen træffer afgørelse efter afgørelsesperiodens udløb skal Vurderingsstyrelsen træffe afgørelse på grundlag af alle de oplysninger, der foreligger på afgørelsestidspunktet. Det fremgår af SFL (skatteforvaltningsloven) § 20 c.

Vurderingsstyrelsen kan dermed kun træffe afgørelse uden at tage stilling til de oplysninger, der er indgået i afgørelsesperioden, hvis Vurderingsstyrelsen træffer afgørelse inden afgørelsesperiodens udløb eller inden for en af skatteministeren forlænget frist.

Afgørelser, der træffes efter afgørelsesperiodens udløb

Vurderingsstyrelsen kan træffe afgørelse om ejendomsvurdering efter udløbet af den afgørelsesperiode, der er fastsat i SFL (skatteforvaltningsloven) § 20 b, stk. 1. Vurderingsstyrelsen kan altså træffe afgørelse om ejendomsvurdering senere end 6 uger efter afgørelsesperiodens indtræden eller en af skatteministeren forlænget frist. Vurderingsstyrelsen skal dog i så fald træffe afgørelse på grundlag af alle oplysninger, der foreligger på afgørelsestidspunktet. Det fremgår af SFL (skatteforvaltningsloven) § 20 c.

Det er kun en forlængelse, der besluttes af skatteministeren, der kan føre til, at afgørelsesperiodens længde kommer til at overstige den i SFL (skatteforvaltningsloven) § 20 b fastsatte længde på 6 uger. Det er således alene under forudsætning af, at skatteministeren fastsætter et senere tidspunkt for afgørelsesperiodens udløb, at Vurderingsstyrelsen kan træffe afgørelse efter reglerne i SFL (skatteforvaltningsloven) § 20 b senere end 6 uger efter afgørelsesperiodens indtræden.

Hvis Vurderingsstyrelsen ikke senest 6 uger efter afgørelsesperiodens indtræden eller en af skatteministeren fastsat længere frist har truffet afgørelse om vurdering eller omvurdering, skal Vurderingsstyrelsen således træffe afgørelse på grundlag af alle de oplysninger, der foreligger på afgørelsestidspunktet. Det fremgår af SFL (skatteforvaltningsloven) § 20 c.   

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.