Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-1
<< >>

A.A.5.1 Baggrund

Indhold

Dette afsnit handler om baggrunden for principperne om tilbagekaldelse af forvaltningsafgørelser samt om disse princippers betydning.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund og definitioner
  • Betydning
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Baggrund og definitioner

Principperne skal sikre, at borgere og virksomheder kan indrette sig i tillid til, at myndighedernes afgørelser som udgangspunkt er endelige - medmindre de særlige betingelser for ugyldighed eller tilbagekaldelse er tilstede.

Ved ugyldighed forstås det forhold, at en forvaltningsafgørelse ikke har retsvirkninger, fordi forvaltningsafgørelsen kan annulleres eller er en nullitet. I modsætning hertil forstås ved tilbagekaldelse det forhold, at den udstedende forvaltningsmyndighed af egen drift ændrer sin egen gyldige afgørelse.

Betydning

Principperne har navnlig betydning for afgørelser, der er truffet efter anmodning fra en borger eller en virksomhed, dvs. tilladelser, dispensationer og lign.

Principperne har dog også afledet betydning for afgørelser truffet på SKATs (nu Skatteforvaltningens) initiativ, fordi en sådan afgørelse ikke uden særskilt hjemmel efterfølgende kan skærpes med tilbagevirkende kraft på det samme afgørelsesgrundlag, medmindre tilbagekaldelsesbetingelserne er opfyldt. Se SKM2010.752.SKAT.

I det omfang der findes særlig regelregulering af adgangen til tilbagekaldelse af forvaltningsafgørelser, vil sådanne regler gælde forud for de almindelige principper om tilbagekaldelse. Der kan eksempelvis henvises til afsnit A.A.5.4 Tilbagekaldelse af afgørelser på toldområdet om tilbagekaldelse af afgørelser på toldområdet, afsnit A.A.3.15.1 Bindende tariferingsoplysninger (BTO) om tilbagekaldelse af bindende tarifering, afsnit F.A.19.2.7 Suspension, annullering og tilbagekaldelse af bevillinger om tilbagekaldelse af ansøgte bevillinger om told og afsnit F.A.4.6.3 Tilbagekaldelse eller suspension af en AEO-bevilling om tilbagekaldelse af AEO-certifikater.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere
kommentarer

Styresignaler

SKM2010.752.SKAT

Styresignal om forbehold om senere ændringer.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Dommernes formand: »I 90 procent af sagerne får Skat ret. Men det er ikke udtryk for, at domstolene ikke kan finde ud af at behandle skattesager«
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.